Soms zijn betalingsachterstanden moeilijk op te lossen en groeien ze snel uit tot hoge schulden. Als u zich zorgen maakt over geldproblemen is het vaak lastig om de juiste oplossing te vinden of om hulp te vragen. De gemeente werkt daarom samen met onder andere zorgverzekeraars, verhuurders en energiebedrijven om inwoners met oplopende schulden zo vroeg mogelijk hulp aan te bieden.

Wat is Vroegsignalering?

Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om actief hulp aan te bieden aan inwoners met betaalachterstanden. Het doel van de verplichting is om schulden bij inwoners zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe werkt het?

Verhuurders, zorgverzekeringen en energieleveranciers geven via een beveiligd systeem oplopende betalingsachterstanden door aan de gemeente. De medewerker Vroegsignalering van de gemeente bekijkt de signalen en zal nagaan of de inwoner al bekend is bij het team Schulddienstverlening en hulp krijgt. Als de inwoner (nog) geen hulp krijgt, neemt de medewerker contact op via een brief, telefonisch of een huisbezoek. Het doel van het contact is om samen met de inwoner te kijken naar de financiële situatie en indien nodig hulp aan te bieden. De aangeboden hulp is altijd gratis en vrijwillig.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wettelijke verplichting of uw rechten? Die informatie vindt u in de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)(externe link) of de privacyverklaring Vroegsignalering hieronder op deze website.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om hulp te krijgen bij betalingsachterstanden of schulden? Neem dan contact op met 0181 471327 en vraag naar een medewerker van de Schulddienstverlening of stuur een mail naar budgetloket@brielle.nl.

Voor handige tips of ondersteuning van maatschappelijk werk kan je kijken op de website van Kwadraad.(externe link)

Privacystatement vroegsignalering

Privacystatement vroegsignalering ter preventie van schuldenproblematiek

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Vroegsignalering

Een preventieve werkwijze om schuldenproblematiek te signaleren en/of voorkomen door het ontvangen van signalen van betalingsachterstanden bij verschillende partners (o.a. energieleveranciers en verhuurders) en de inwoner hierop een hulpaanbod te doen. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

Het doel van vroegsignalering is om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning aan inwoners met dreigende financiële problemen te bieden. Dit voorkomt dat inwoners te maken krijgen met toenemende problematiek op meerdere leefgebieden. Het uiteindelijke doel is dat inwoners zo snel mogelijk de betalingen aan de primaire vaste lasten kunnen herstellen en zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van schuldbemiddeling doordat zij al eerder bereikt en geholpen zijn door middel van vroegsignalering. 

Op grond waarvan we dit doen:

De rechtsgrond is te vinden in Artikel 6, lid 1 sub e van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. 

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de hoofdbewoner waarvan een signaal van een betalingsachterstand (van minimaal 2 maanden) is ontvangen.

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van het signaal verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres en woonplaats 
  • Contactgegevens 
  • Duur en hoogte van de betalingsachterstand
  • Indien van toepassing de gezinssamenstelling

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere ontvangers. Mogelijk volgt na het signaal van vroegsignalering een schulddienstverleningstraject, zie hiervoor de Privacystatement Schulddienstverlening voor verdere informatie.

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

De bewaartermijn is 6 maanden. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage in het dossier. 
Voor het recht op inzage kunt u schriftelijk contact opnemen met de Schulddienstverlening bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien.