Wekelijks op vrijdagochtend worden voedselpakketten uitgedeeld. Voedselbank Brielle heeft cliënten uit de gemeente Brielle en Westvoorne. Stichting Voedselbank Brielle is afhankelijk van giften. Het geld wordt gebruikt om het basispakket, dat uit Spijkenisse wordt geleverd, te betalen. Het basispakket wordt in Brielle aangevuld met versproducten en toiletartikelen.

De Stichting Voedselbank Brielle collecteert niet aan de deur. Giften kunnen rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de Stichting: NL87 RABO 0151 3247 94 t.n.v. Stichting Voedselbank Brielle.

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket vindt eerst een intakegesprek plaats. 

Toelatingsnorm om in aanmerking te komen voor een voedselpakket:

Bij het aanvragen van een voedselpakket wordt er gekeken naar de hoogte van het bedrag dat u maandelijks overhoudt na aftrek van alle vaste lasten. Als u onder de norm zit, kunt u in aanmerking komen voor een pakket.

De toelatingsnorm is:

 • bij een huishouden van 1 volwassene € 230,-
 • bij 2 volwassenen € 325,-
 • bij 1 volwassene en 1 kind € 325,-
 • bij 1 volwassene en 2 kinderen € 420,-
 • bij 1 volwassene en 3 kinderen € 515,-
 • bij 2 volwassenen en 1 kind € 420,-
 • bij 2 volwassenen en 2 kinderen € 515,-
 • bij 2 volwassenen en 3 kinderen € 610,-

Bent u al cliënt, maar kunt u onverhoopt een keer het voedselpakket niet ophalen? Alstublieft vóór woensdag bellen naar nummer: 06-40 372 855.

Contact:
 

Bestuurlijke zaken:

Voor het aanvragen van een voedselpakket:

 • Marlon Abrahams: 06-46602453
 • Cees de Bruin: 06-40372855

Voor het doneren van goederen en producten: 

 • Carla Lankau 06-15 839 209

Voor overige vragen: 

ANBI status

Doelstelling

Stichting voedselbank Brielle heeft ten doel:

Het inzamelen en kosteloos uitdelen van levensmiddelen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en die voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld door Voedselbanken Nederland.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Het aantallen kratten dat in 2020 is overhandigd aan de cliënten is in totaal 1.655 stuks geweest.
 

Financiële verantwoording:

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Voor de staat van baten en lasten over de boekjaren 2016 t/m 2020 wordt verwezen naar de bijlagen.
 

Te downloaden: