Wekelijks op vrijdagochtend worden voedselpakketten uitgedeeld. Voedselbank Brielle heeft cliënten uit de gemeente Brielle en Westvoorne. Stichting Voedselbank Brielle is afhankelijk van giften. Het geld wordt gebruikt om het basispakket, dat uit Spijkenisse wordt geleverd, te betalen. Het basispakket wordt in Brielle aangevuld met versproducten en toiletartikelen.

De Stichting Voedselbank Brielle collecteert niet aan de deur. Giften kunnen rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de Stichting: NL87 RABO 0151 3247 94 t.n.v. Stichting Voedselbank Brielle.

Toelatingsnorm om in aanmerking te komen voor een voedselpakket:

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket vindt nadat de hulp is gestart binnen 4 weken een intakegesprek plaats.

Toelatingsnorm om in aanmerking te komen voor een voedselpakket:

Bij het aanvragen van een voedselpakket wordt er gekeken naar de hoogte van het bedrag dat u maandelijks overhoudt na aftrek van alle vaste lasten. Als u onder de norm zit, kunt u in aanmerking komen voor een pakket.

Het normbedrag per huishouden is € 190,- + € 110,- per persoon.

NORMBEDRAG:

 • bij een huishouden van 1 volwassene € 300,-
 • bij 2 volwassenen € 410,-
 • bij 1 volwassene en 1 kind € 410,-
 • bij 1 volwassene en 2 kinderen € 520,-
 • bij 1 volwassene en 3 kinderen € 630,-
 • bij 2 volwassenen en 1 kind € 520,-
 • bij 2 volwassenen en 2 kinderen € 630,-
 • bij 2 volwassenen en 3 kinderen € 740,-
 • bij 2 volwassenen en 4 kinderen € 850,-

Iedere vrijdag van 10:30 uur tot 11:15 uur worden de voedselpakketten uitgedeeld.

Bent u al cliënt, maar kunt u onverhoopt een keer het voedselpakket niet ophalen dan dient u dit woensdag vóór 16:00 telefonisch te melden, telefoonnummer 06-46602453 of per mail naar voedselbankbrielle@gmail.com, er wordt dan geen voedselpakket voor u klaargemaakt.

Bent u al cliënt, maar kunt u onverhoopt een keer het voedselpakket niet ophalen? Alstublieft vóór woensdag bellen naar nummer: 06-40 372 855.

Contact:

Bestuurlijke zaken:

Voor het aanvragen van een voedselpakket:

 • Marlon Abrahams: 06-46602453
 • Cees de Bruin: 06-40372855

Voor het doneren van goederen en producten: 

 • Carla Lankau:  06-15 839 209

Voor overige vragen: 

ANBI status

Doelstelling

De Voedselbank is aangesloten bij Voedselbanken Nederland.

Stichting Voedselbank Brielle heeft ten doel:

Het inzamelen en kosteloos uitdelen van levensmiddelen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en die voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld door Voedselbanken Nederland.

Onze vrijwilligers, waaronder ook het bestuur, ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording:

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Voor de staat van baten en lasten wordt verwezen naar de bijlagen.

Te downloaden: 

ANBI gegevens bestuur

Algemene gegevens

Naam ANBI:

Stichting Voedselbank Brielle

Oprichting:
 

3 augustus 2009 opgericht ten overstaan van notaris
Mr. P.G.J.M. Marres te Brielle

Fiscaalnummer.: 

8210 85 074

KVK nr.:

24468210 

Email:

voedselbankbrielle@gmail.com

Website:

www.brielle.nl/voedselbank

Bank:

Rabobank NL87RABO0151324794

Postadres:

Not. L.P. v.d. Blinklaan 17, 3232 EK Brielle

 
Bestuurssamenstelling

Voorzitter: 

Dhr. H.W.G. Boogerd

Secretaris: 

Mw. M. Abrahams-van Dijk

Penningmeester: 

Mw. C. Lankau

Jaarverslag 2021

Algemeen

Ook 2021 was weer een enerverend jaar. Corona bepaalde voor een groot deel onze manier van werken. Opnieuw moesten we de wijze waarop de voedselpakketten werden uitgedeeld aanpassen aan de geldende regels zoals de 1,5 meter afstand, mondkapjes op en handen ontsmetten. Gelukkig werden door de meeste mensen de regels goed opgevolgd zodat ook in 2021 de uitgifte vlot verliep. Vanwege de 1,5 meter regel heeft ook in 2021 de uitgifte grotendeels buiten plaatsgevonden. Het weer speelde daarin een grote rol, gelukkig hebben we de meeste dagen droog weer gehad.

Stichting Voedselbank Brielle helpt mensen die onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van een gratis voedselpakket.

Wij werken als Voedselbank nauw samen met hulpverleners vanwege onze stelregel “geen pakket zonder traject”

Dat ons werk door de samenleving wordt gezien en gewaardeerd, bleek wel uit de vele giften en schenkingen van (individuele) burgers, scholen, verenigingen en bedrijven. Er werd via allerlei creatieve acties veel voedsel voor ons ingezameld. Wij zijn daar heel blij mee! We hebben onze klanten mede daardoor iedere week weer van een goed pakket voedingsmiddelen kunnen voorzien. En dat allemaal dankzij de inzet van vrijwilligers, donateurs, subsidiegevers, leveranciers van voedsel en vele anderen. Iedereen heel veel dank daarvoor.

Uitgifte

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet voldaan worden aan de door de Vereniging Voedselbanken Nederland landelijk vastgestelde normen.

Het basisbedrag per huishouden is voor 2021 door de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Voedselbanken Nederland (VBN) niet verhoogd.

Het Basisbedrag per huishouden bedraagt € 135. Daarbij mag per gezinslid een bedrag van   € 95 worden opgeteld. Ook voor kinderen geldt dit bedrag van € 95. Dit betekent dat de norm is vastgesteld voor 1 persoon op € 230 per maand. Voor een echtpaar met 2 kinderen betekent dit dat zij maximaal mogen beschikken over € 515 leefgeld per maand. Dat is het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor o.a. voeding, kleding nadat alle vaste lasten zoals huur, gas, zorgpremie, verzekeringen e.d. zijn betaald. Ook de schulden worden hierin meegenomen. Het verstekken van voedsel is bedoeld als tijdelijke hulp. Begeleiding hierin is vaak een belangrijke factor.

St. Voedselbank Brielle krijgt haar basispakketten aangeleverd vanuit Voedselbank Spijkenisse die weer onder het distributiecentrum Rotterdam valt. Deze pakketten worden op donderdag bezorgt op ons uitgiftepunt in Brielle. In het vervoer worden wij ondersteund door het Rode Kruis.  Dit jaar zijn er 1.592 basispakketten besteld en in totaal 1.645 voedselpakketten uitgedeeld aan de cliënten.

Deze pakketten bevatten alleen houdbare producten. Op vrijdagmorgen worden de pakketten aangevuld met verse producten zoals groente, fruit, zuivel, brood en vlees (bevroren). Wij zijn in de gelukkige positie dat bedrijven in de omgeving versproducten die zij over houden gunnen aan de Voedselbanken in district Rotterdam. Daardoor kunnen wij op vrijdag de standaardpakketten aanvullen met een ruime hoeveelheid groeten, fruit en zuivel. De verse producten worden in de ochtend door een vaste groep vrijwilligers ingepakt en verdeeld over het aantal pakketten. Onze Voedselbank draait volledig op een groep zeer gemotiveerde vrijwilligers.

Het pand waarin we gehuisvest zijn huren we van Jim Catering en bevindt zich in ’t Woud 35.

De uitgifte vindt plaats op vrijdagmorgen van 10.30  – 11.15 uur.

Bij verhindering worden cliënten gevraagd om dit vóór woensdag 16.00 uur door te geven aan de contactpersonen bij de Voedselbank omdat per cliënt op woensdagavond een pakket wordt besteld. We betreuren het altijd als iemand onverwachts zijn pakket toch niet komt ophalen met of zonder bericht omdat we dan een pakket overhouden waar we uiteindelijk andere cliënten blij mee hadden kunnen maken.

Ook de cliënten uit Westvoorne moeten hun pakket in Brielle op komen halen. Dit is niet voor iedereen mogelijk. We zijn heel blij met de vrijwilligers van de Protestantse Kerk in Oostvoorne. Zij brengen via een roulerend rooster het voedselpakket bij de cliënten thuis die om verschillende redenen hun pakket niet zelf kunnen komen ophalen in Brielle.

Bestuur en vrijwilligers

Voorzitter                                                      : Hille Boogerd

Penningmeester/doneren van goederen      : Carla Lankau

Secretaris/intake nieuwe cliënten                 : Marlon Abrahams

Coördinator logistiek/voedselveiligheid       : Cees de Bruin

Conny Groeneweg heeft haar functie als bestuurslid na 8 jaar neergelegd. Ze kon het niet meer combineren met haar werk. Er is besloten deze functie momenteel (nog) niet op te vullen. Gelukkig is Conny wel als vrijwilliger aangebleven en is ze elke vrijdag in de loods actief.

Ook zijn er naast het bestuur nog 14 vrijwilligers betrokken bij onze Voedselbank.

In het verslagjaar heeft het bestuur 5 keer vergaderd. Daarnaast worden zaken besproken vanuit de vergaderingen van Voedselbanken Nederland en uit het Regionaal Overleg Platform (ROP) en het gemeentelijk beleid met betrekking tot armoede.

Vanwege Corona kon de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst (lunch) helaas opnieuw niet doorgaan. Dat betreurt het bestuur omdat ze het zeer waarderen dat deze vrijwilligers elke week klaarstaan en hard werken om iedere cliënt op tijd te voorzien van hun voedselpakket.

Het bestuur heeft daarom alle vrijwilligers als dank voor hun vele werk een attentie overhandigd.

Cliënten

In 2021 deelde Stichting Voedselbank Brielle totaal 1645 voedselpakketten uit, gemiddeld aan 32 huishoudens per week. Het aantal volwassen cliënten was gemiddeld 41 per week en het aantal kinderen bedroeg gemiddeld 35 per week.

In 2021 betrof het aantal cliënten uit de gemeente Westvoorne een kwart tot een derde van het totaal. De overige cliënten zijn uit de gemeente Brielle.

In 2021 heeft Stichting Voedselbank Brielle 51 keer een voedselpakket uitgedeeld. Alleen in week 19 was de Voedselbank gesloten. De reden was dat we op Hemelvaartsdag geen goederen aangeleverd kregen.

Financiën/donaties

Mede door de subsidies van de gemeenten Brielle en Westvoorne voor de huur- en energiekosten, vervoerskosten en aanschaf basispakketten kon St. Voedselbank Brielle op een verantwoorde manier haar cliënten van dienst zijn.

Ook in dit jaar hebben vele bedrijven, particulieren en kerkelijke instellingen giften en goederen gedoneerd aan de Voedselbank. Het betrof zeer uiteenlopende producten waar wij uiteraard erg blij mee waren. Voorbeelden daarvan zijn 30 kilo aardappelen, statiegeld, kerststollen, kerstpakketten, Plus Spaardozen, kerstcadeau-tasjes voor de kinderen, luxe toiletartikelen voor volwassenen en oudere jeugd, oliebollen. Ook worden wij gesponsord met een Papiercontainer zodat we wekelijks alle overgebleven kartonnen dozen kosteloos kunnen afvoeren.

Onze vrijwilligers hebben in september een actie gehouden in AH Brielle waar we wel liefst 51 volle kratten met diverse artikelen in ontvangst hebben mogen nemen. Helaas kon een soortgelijke actie bij supermarkt Plus Brielle niet doorgaan in verband met aangescherpte corona-regels.

Dit gemis werd ruim goedgemaakt door een actie van Tafelronde Voorne in samenwerking met de basisscholen in onze gemeentes. Heel veel kinderen hebben artikelen op school in een speciale kratten gedaan die gedoneerd zijn aan de Voedselbank. Ook dit resulteerde in de geweldige opbrengst van 72 volle kratten!

Voedselveiligheid

De Voedselbank krijgt overschotten gedoneerd van supermarkten, bedrijven en particulieren. De St. Voedselbank Brielle krijgt ook donaties van lokale partijen. De Voedselbank deelt soms producten uit na de houdbaarheidsdatum, maar alleen binnen de toegestane regels. De vrijwilligers controleren alle producten zo zorgvuldig mogelijk. De NVWA let op de voedselveiligheid. Ook dit jaar werd een inspectie uitgevoerd door een onafhankelijke inspecteur.

Het rapportcijfer was een 9,5 (95 van de 100 punten). Het enkele verbeterpunt is direct opgepakt.

Verjaardag pakketten kinderen

Jarige Job is een stichting die elk jarig kind voorziet van een verjaardagspakket. In dit pakket zit een cadeau voor de jarige, maar wat nog belangrijker is, attributen om een verjaardag te vieren. Thuis of op school, dat maakt men zelf uit. Dit is heel belangrijk want juist de kinderen van onze cliënten zijn de dupe van een situatie. Helaas leven er heel veel kinderen rond of onder de armoedegrens. Jarige Job heeft dit onderkent en schenkt de dozen aan deze kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Bij St. Voedselbank Brielle zijn 2 vrijwilligers die ter aanvulling op de doos van St. Jarige Job ook nog een mooie cadeau-tas maken voor de kinderen. De doos en cadeau-tas worden enkele dagen voor hun verjaardag uitgedeeld aan de ouders.

Overig

Sinds 2019 heeft St. Voedselbank Brielle een Facebookpagina. Een vrijwilligster houdt deze pagina up to date.

Privacy statement Stichting Voedselbank Brielle

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van uw privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en bewaren ('verwerken').

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Uw gegevens als klant verwerken wij om de levering van de voedselpakketten mogelijk te kunnen maken. Uw gegevens als vrijwilliger verwerken wij in het kader van uw werkzaamheden als vrijwilliger. 

De belangrijkste grondslagen op basis waarvan wij uw gegevens verwerken is wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer wij uw toestemming hebben om uw gegevens te verwerken. Als uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Na het intrekken van uw toestemming zal de Voedselbank uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er een andere grondslag is op basis waarvan wij uw gegevens verwerken.
In enkele gevallen verwerkt de Voedselbank uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang.

Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder leest u wat voor soort persoonsgegevens wij van u verwerken.

 • Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
 • Wanneer u als vrijwilliger bij de Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.
 • Als u een donatie doet aan de Voedselbank verwerken wij uw naam, contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
 • Wij verwerken uw contactgegevens als u leverancier bent van de Voedselbank.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken. Wanneer u per e-mail met ons communiceert, wordt uw e-mailadres ook verwerkt.  
 • De website van onze voedselbank maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Cookieverklaring op onze website.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer gebruik maakt van een van onze diensten of bij ons betrokken bent. We zullen uw gegevens ook niet delen met derden, tenzij wij verplicht zijn uw gegevens te delen op basis van wetgeving of wij hiervoor vooraf uw toestemming hebben gekregen.

We nemen daarnaast passende maatregelen om ervoor te zorgen dat het risico op misbruik van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn.
 

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de AVG heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn en het recht uw gegevens te laten verwijderen. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijdert de Voedselbank uw gegevens uit onze systemen.

U heeft voorts in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Heeft u een vraag of een klacht?

Als u na het doorlezen van deze privacyverklaring vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan per email voedselbankbrielle@gmail.com contact met ons op.

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/(externe link)).