Als u denkt u dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U doet dan een verzoek om handhaving. 

Voorwaarden

Een verzoek om handhaving kunt u alleen doen als u 'belanghebbende' bent. Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van grond of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.

Bij de behandeling van uw verzoek kijkt de gemeente naar de belangen van u én de persoon over wie de melding gaat.

Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek hebt ingediend. U kunt een verzoek om handhaving dus niet anoniem indienen.

Gang van zaken

U kunt uw verzoek schriftelijk of per mail indienen. Geef daarbij in elk geval de volgende informatie:

  • uw gegevens (naam, adres, woonplaats en contactgegevens)
  • informatie over de mogelijke overtreding:
  • locatie (adres en woonplaats)
  • beschrijving van de mogelijke overtreding
  • welke actie(s) wilt u dat de gemeente onderneemt?
  • welk belang hebt u (waarom bent u belanghebbende)?
  • is er sprake van een noodsituatie? Zo ja, waarom?

Indien bekend:

  • naam van de persoon die volgens u in overtreding is
  • wetten of regels die overtreden worden
  • eventuele bijlagen van de situatie, bijvoorbeeld een foto

Indien u verdere vragen hebt kun u emaillen naar info@brielle.nl

Achtergrond

Uw verzoek om handhaving wordt binnen 8 weken behandeld.

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester van Brielle (Postbus 101, 3230 AC Brielle).

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
- de omschrijving van de beslissing, waartegen het bezwaar is gericht, zo nodig vergezeld van een kopie van de beslissing;
- de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt;
- de handtekening van de indiener.

Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.