Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Of heeft u het idee dat iemand zorg nodig heeft, maar niet om hulp vraagt?

Dan kunt u de gemeente hiervan op de hoogte brengen. Denk hierbij aan mensen met verward gedrag, psychische problemen of mensen met een verslaving.

U vindt het loket in het stadskantoor aan het Slagveld 36 in Brielle. Het loket is op alle werkdagen geopend van 08.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Bent u niet in staat om naar het stadskantoor te komen? Een afspraak voor een huisbezoek is ook mogelijk. Telefoon: 0181 – 471111, e-mail: wmo@brielle.nl.

  Maakt u zich zorgen dat iemand een ander of zichzelf iets aan zal doen? 

  Als iemand zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen door een psychiatrische aandoening is soms verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Vanaf 1 januari 2020 is dat geregeld in de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

  In die wet zijn twee mogelijkheden: 

  • U maakt zich zorgen over iemand, maar er is geen acuut gevaar. U kunt een melding psychische hulp doen.
  • Er dreigt acuut gevaar. Een crisismaatregel - bel 112.

  Melding Psychische hulp

  Door de WvGGZ hoeft een verplichte behandeling niet altijd meer via een gedwongen opname, wat voorheen het geval was. De behandeling kan ook thuis of op een polikliniek gegeven worden. De betrokkene en zijn familie hebben inspraak in de behandeling en in de zorg en ondersteuning daarna.

  Melding psychische hulp (WvGGZ)

  Denkt u dat iemand mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of anderen en daardoor dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u dat melden in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. 

  Waar kunt u melding doen?

  U kun een melding doen via het e-mailadres: wetverplichteggz@brielle.nl of bijgevoegd formulier invullen. In uw melding geeft u in ieder geval aan om wie u zich zorgen maakt en waar u zich zorgen om maakt.

  Wat gebeurt er met uw melding?

  Na uw melding onderzoekt de gemeente of hulp nodig is en welke hulp dat kan zijn. Als hulp nodig is, wordt samen met de persoon waar het om gaat bekeken of vrijwillige hulp mogelijk is. Daarbij werkt de gemeente samen met de naaste familie, de zorgaanbieders, de politie, het sociaal gebiedsteam en het Veiligheidshuis aan een oplossing. Alleen als het niet anders kan, wordt een verkennend onderzoek ingezet. En als het nodig blijkt, wordt verplichte geestelijke gezondheidszorg aangevraagd via een zorgmachtiging (ZM). De rechter beslist daarover. 

  Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

  Bent u een vertegenwoordiger van de betrokkene, de partner, de ouder of een essentiële naaste  of naast familielid dan hoort u binnen 14 dagen van ons de uitkomst van het verkennend onderzoek. Het betreft een summiere terugkoppeling. In verband met de privacy kunnen de inhoudelijk resultaten van het verkennend onderzoek niet worden gedeeld. 
  Besluit de gemeente om geen verplichte zorg aan te vragen, dan hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.  

  Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

  Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie dat het gevaar bestaat dat iemand zichzelf of anderen iets aandoet als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft wel het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling, thuis of op een polikliniek plaatsvinden. De betrokkene heeft recht op hulp van een patiënten vertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting Patiënten Vertrouwens Personen in de GGZ. Als hij dit wil, geeft de gemeente zijn contactgegevens door aan de Stichting PVP.

  Vrijwillige zorg als het kan, verplichte zorg als het moet

  Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel; in de gemeente werken welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie, zorgorganisaties enz. met elkaar samen om inwoners met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis en is verplichte zorg nodig.

  Naar het formulier melding Psychische zorg

  Crisismaatregel 112- c

  Acuut gevaar? Bel dan 112!

  Als iemand in een crisis raakt en daardoor direct een gevaar vormt voor zichzelf of een ander kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt meestal nadat de politie iemand heeft meegenomen en naar de crisisopvang heeft gebracht. Een psychiater geeft daarvoor een medische verklaring waarin hij de noodzaak van verplichte zorg onderbouwt. De burgemeester moet dan binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

  De burgemeester kan zo mogelijk de betrokkene laten horen. Het horen is bedoeld om de betrokkene in de gelegenheid te stellen zijn visie te geven op de verplichte zorg. De burgemeester hoort de betrokkene niet zelf maar laat dit doen door een andere partij, bijvoorbeeld de GGD of een gemeenteambtenaar. Een betrokkene wordt niet altijd gehoord, bijvoorbeeld als betrokkene niet gehoord wil worden, of wanneer hij niet aanspreekbaar is.