Voorstraat 80, Brielle - ter inzage

31 maart 2021 

Afwijking van het bestemmingsplan Vesting  ten behoeve van de restauratie van het voorhuis en het terugbouwen van het achterhuis aan de Voorstraat 80 (de Roef), inclusief de toevoeging van de functie kantoor en wonen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de ontwerp omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingplan Vesting ten behoeve van de locatie Voorstraat 80 te Brielle ter inzage ligt vanaf 2 april 2021 gedurende zes weken.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Tevens is op 23 maart 2021 door de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van het bestemmingsplan “Vesting”. Deze verklaring van geen bedenkingen van de raad is noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Plangebied en inhoud van het plan

Het perceel Voorstraat 80 valt binnen het bestemmingsplan “Vesting”. Het plan bestaat uit een herbestemming van Voorstraat 80, inclusief het achterhuis en behoeve  van een 5 tal appartementen. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen, met de mogelijkheid van zorg indien noodzakelijk, zodat bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze herbestemming geeft een nieuwe invulling aan het pand, tezamen met een kantoor en een horecavoorziening op de begane grond. Het parkeren ten behoeve van deze appartementen zal plaatsvinden op het eigen perceel.

Ter inzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (vrijdag 2 april 2021 tot en met donderdag 13 mei 2021) ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en alle daarbij behorende stukken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, in het stadskantoor Slagveld 36 te Brielle. In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus is het stadskantoor alleen op afspraak te bezoeken. Indien u de stukken wenst in te zien, kunt u een afspraak maken met mevrouw P. van der Eijk (p.vandereijk@brielle.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met het stadskantoor op telefoonnummer 0181-471111. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring  van geen bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 101, 3230 AC, Brielle. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening via 0181-471111. Uw zienswijze via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.


 

Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan wonen en Kamerverhuur” - ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan wonen en kamerverhuur” ter inzage ligt vanaf 25 juni 2021 gedurende zes weken.

Plangebied en inhoud van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan wonen en kamerverhuur’ volgt op het voorbereidingsbesluit ‘toevoeging begrippen ter voorkoming ongewenst gebruik van woningen’ van 29 september 2020 en gaat gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente Brielle.

Met het bestemmingsplan wordt een aantal begrippen toegevoegd, waaronder de begrippen ‘huishouden’ en ‘wonen’. Deze begrippen zijn in uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) gedefinieerd. Om de bestemmingsplannen van gemeente Brielle up-to-date te houden en ongewenst gebruik van woningen tegen te gaan, worden deze begrippen toegevoegd.

Ter inzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (vrijdag 25 juni 2021 tot en met donderdag 5 augustus 2021) ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, in het stadskantoor Slagveld 36 te Brielle. In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus is het stadskantoor alleen op afspraak te bezoeken. Indien u de stukken wenst in te zien, kunt u een afspraak maken met mevrouw E.R. van der Woude (e.vanderwoude@brielle.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met het stadskantoor op telefoonnummer 0181-471111. De stukken zijn hier digitaal te raadplegen en ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Brielle, Postbus 101, 3230 AC  Brielle. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening via 0181-471111. Uw zienswijze via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.

Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpshart Zwartewaal”

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat inspraak wordt gevraagd op het voorontwerpbestemmingsplan “Dorpshart Zwartewaal”. De inspraak wordt verleend aan ingezetenen en aan niet-ingezetenen die belanghebbende zijn.
Plangebied en inhoud van het plan

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het plangebied voor het Dorpshart Zwartewaal aan de noordzijde van de kern Zwartewaal. Het plan omvat circa 85 woningen met verschillende woningtypen, een nieuw voorzieningencluster met nieuwbouw voor basisschool ’t Want, het dorpshuis De Gaffelaar en een sportzaal. Het plan is zo opgezet dat er rondom de Martinuskerk een plein wordt ingericht. Aan dit plein zijn ook de commerciële plint met bovenwoningen en de woonblokken met seniorenwoningen gesitueerd, net als het voorzieningencluster. Dit zuidelijke deel rondom de kerk bestaat uit meer gemengde functies. Ten noorden van het voorzieningencluster wordt ruimte geboden aan grondgebonden woningen. De huidige bestemmingen uit het vigerende bestemmingsplan zijn toegesneden op de bestaande functies in het gebied waardoor een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk is.

Ter inzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (van 25 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021) ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het stadskantoor Slagveld 36 te Brielle. In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus is het stadskantoor alleen op afspraak te bezoeken. Indien u de stukken wenst in te zien, kunt u een afspraak maken met mevrouw G.N.B. van der Vlies (gnb.vandervlies@brielle.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met het stadskantoor op telefoonnummer 0181-471111. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de periode van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze inspraakreacties dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen gericht worden aan het College van burgemeester en wethouders van Brielle, (adres: Postbus 101, 3230 AC  Brielle). Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening via 0181-471111. Inspraakreacties via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.

Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ingekomen reacties worden betrokken bij de opstelling van het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan. Na behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in het college van burgemeester en wethouders zal de procedure volgens de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening worden gestart.


 

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Hotel de Nolle”

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat inspraak wordt gevraagd op het voorontwerpbestemmingsplan “Hotel de Nolle”, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0501.HoteldeNolle-0110. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 2 juli 2021 tot en met 2 september 2021 in dit kader ter inzage.  Plangebied en inhoud van het plan

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in het realiseren van een hotel met maximaal 104 hotelkamers en maximaal 56 appartementen (studio’s). Het bestemmingsplan “Hotel de Nolle” biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Plan ter inzage en reageren

Oorspronkelijk lag het plan gedurende de periode van zes weken (vrijdag 2 juli tot en met donderdag 12 augustus 2021) ter inzage. Het college van b&w heeft dit termijn vanwege de vakantieperiode met drie weken verlengd tot en met woensdag 2 september 2021. U kunt de stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de links onderaan dit bericht. In veel gevallen kunnen we u de stukken per e-mail toesturen, mocht u dat willen neem dan contact met ons op. Tevens ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling in het stadskantoor, Slagveld 36 te Brielle. Indien u de stukken op het stadskantoor wilt bekijken, kunt u voor een afspraak telefonisch contact opnemen met het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 0181-471111 of per e-mail grondgebied.vrom@brielle.nl. Wij werken volledig op afspraak. 

Gedurende de periode van negen weken kunnen inwoners van de gemeente Brielle en andere belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC  Brielle. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0181-471111. Uw inspraakreactie via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.

Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ingekomen reacties worden betrokken bij de opstelling van het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan. Na behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in het college van burgemeester en wethouders zal de procedure volgens de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening worden gestart.