Voorstraat 80, Brielle - ter inzage

31 maart 2021 

Afwijking van het bestemmingsplan Vesting  ten behoeve van de restauratie van het voorhuis en het terugbouwen van het achterhuis aan de Voorstraat 80 (de Roef), inclusief de toevoeging van de functie kantoor en wonen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de ontwerp omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingplan Vesting ten behoeve van de locatie Voorstraat 80 te Brielle ter inzage ligt vanaf 2 april 2021 gedurende zes weken.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Tevens is op 23 maart 2021 door de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van het bestemmingsplan “Vesting”. Deze verklaring van geen bedenkingen van de raad is noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Plangebied en inhoud van het plan

Het perceel Voorstraat 80 valt binnen het bestemmingsplan “Vesting”. Het plan bestaat uit een herbestemming van Voorstraat 80, inclusief het achterhuis en behoeve  van een 5 tal appartementen. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen, met de mogelijkheid van zorg indien noodzakelijk, zodat bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze herbestemming geeft een nieuwe invulling aan het pand, tezamen met een kantoor en een horecavoorziening op de begane grond. Het parkeren ten behoeve van deze appartementen zal plaatsvinden op het eigen perceel.

Ter inzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (vrijdag 2 april 2021 tot en met donderdag 13 mei 2021) ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en alle daarbij behorende stukken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, in het stadskantoor Slagveld 36 te Brielle. In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus is het stadskantoor alleen op afspraak te bezoeken. Indien u de stukken wenst in te zien, kunt u een afspraak maken met mevrouw P. van der Eijk (p.vandereijk@brielle.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met het stadskantoor op telefoonnummer 0181-471111. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring  van geen bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 101, 3230 AC, Brielle. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening via 0181-471111. Uw zienswijze via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.