Middelweg 1, Vierpolders - bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld

Bestemmingsplan "Middelweg 1, Vierpolders" gewijzigd vastgesteld en omgevingsvergunning voor het bouwen van één woning aan de Middelweg 1, Vierpolders verleend

Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende bekend.

De gemeenteraad van Brielle heeft bij besluit van 29 oktober 2019 het bestemmingsplan “Middelweg1, Vierpolders” gewijzigd vastgesteld. 
Bij besluit van 5 november 2019  is de omgevingsvergunning ex artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van een bouwwerk, zijnde het bouwen van 1 woning aan de Middelweg 1, Vierpolders, verleend.

Het bestemmingsplan Middelweg 1, Vierpolders en de omgevingsvergunning voor de bouw van 1 woning aan de Middelweg 1 zijn vanaf 8 november 2019 in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8:00 tot 12:30 uur), aan het Slagveld 36. Het bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via www.brielle.nl (in Brielle, bouwen, ruimtelijke plannen, plannen in procedure) en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het perceel Middelweg 1, Vierpolders, waar een nieuwe woning wordt mogelijk gemaakt en de huidige bedrijfsbestemming is gewijzigd naar agrarisch zonder bouwvlak.

Coördinatiebesluit

Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Brielle ingestemd met een coördinatiebesluit om de procedure voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te coördineren, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in één proces worden gecoördineerd, met één beroepsgang. De terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vindt daarom gelijktijdig plaats. 

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad en het college  hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning hebben ingediend, kunnen gedurende de beroepstermijn van 6 weken (van 8 november 2019 tot en met 19 december 2019) tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en tot verlening van de omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Tevens kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van 20 december 2019. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Het ontwerpbestemmingsplan  "Middelweg 1, Vierpolders" is hieronder digitaal te raadplegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.