Vierpolders - afwijking bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend, dat met ingang van 3 mei 2013 gedurende zes weken (tot en met 14 juni 2013) de volgende aanvraag om omgevingsvergunning ter inzage ligt:

Een afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a., sub 3┬░ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het bestemmingsplan "Vierpolders", ten behoeve van het vervangen van de bestaande bebouwing op het perceel Sluysstraat 10 door 12 starterswoningen met bijbehorende voorzieningen.

De op de aanvraag betrekking hebbende stukken, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit liggen zes weken ter inzage.

Gedurende de inzage-termijn kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Er kan in principe alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking worden ingesteld, als de indiener ook een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Brielle,  1 mei 2013.