Landelijk gebied - beheersverordening onherroepelijk

Beheersverordening “Landelijk gebied”  vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle maken bekend dat op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Brielle bij besluit van 21 februari 2017 de beheersverordening ”Landelijk gebied” heeft vastgesteld.

In de beheersverordening is de planologische situatie vastgelegd voor het landelijk gebied van de gemeente Brielle. Het beheer van dat gebied wordt in overeenstemming met het bestaand feitelijk en planologisch toelaatbare gebruik geregeld. Onderhavige beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op basis van de vorige bestemmingsplannen planologisch nog niet waren toegestaan. Wijzigingsbevoegdheden en nadere eisen uit de voorgaande plannen zijn binnen de beheersverordening niet overgenomen, want op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening kunnen deze alleen in een bestemmingsplan worden opgenomen.  Voor het bepalen van de plangrenzen zijn de huidige plangrenzen van het tot nu toe geldende bestemmingsplan “Landelijk gebied” overgenomen, inclusief de daarin liggende partiële herzieningen.

Voorbereiding omgevingsplan Buitengebied

De vaststelling van de beheersverordening is noodzakelijk, want op grond van de actualiseringsplicht van 10 jaar uit de Wet ruimtelijke ordening zou voor het buitengebied van Brielle het bestemmingsplan “Landelijk gebied” op 13 maart 2017 niet meer actueel zijn geweest. Wij zijn  samen met de gemeente Westvoorne bezig met de voorbereiding voor het opstellen van een nieuw plan voor het buitengebied, waarbij wij voorsorteren op de Omgevingswet door te kiezen voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, oftewel een omgevingsplan. Gezien de zorgvuldige voorbereiding kan het omgevingsplan niet eerder dan eind 2017 of begin 2018 vastgesteld worden. Daarom is ervoor gekozen om vooruitlopend op de vaststelling van het omgevingsplan een beheersverordening op te stellen om aan de actualiseringsplicht te voldoen.

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Tegen de vastgestelde beheersverordening kan, gelet op artikel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt in werking op de dag na publicatie. Daarmee is deze beheersverordening op 9 maart 2017 in werking getreden.

Ter inzage

De vastgestelde beheersverordening is in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op www.ruimtelijkeplannen.nl.