DCRM milieudienst

De gemeente Brielle is, evenals de overige gemeenten in de regio, aangesloten bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Deze dienst voert controles uit bij bedrijven en adviseert de gemeente over het al dan niet verlenen van vergunningen.

Met de wet Milieubeheer in de hand geeft de DCMR milieuvergunningen af en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Als ondernemer bent u overigens verplicht medewerkers van de milieudienst op uw terrein toe te laten.

Op grond van de wet Bodembescherming geeft de DCMR opdracht voor bodemsaneringen en beoordeelt de bodemsanering door derden. Verder adviseert de DCMR over milieuzorg, meet zij milieukwaliteit en ontwikkelt zij nieuwe milieu-instrumenten zoals milieuzorgsystemen, bedrijfsmilieuplannen, audits en milieuverslaglegging en organiseert zij dialogen tussen overheid, bedrijven en particulieren.

Een milieuklacht indienen bij de DCMR kan hier