De Leefbaarheidsvisie Zwartwaal 2030 is door de Raad in december 2016 vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan. In samenwerking met het Adviesbureau BVR is deze gebiedsvisie Christinalaan opgesteld, waarbij uit verschillende toekomstvisies voor de omgeving van de Christinalaan eind 2017 het model ‘Dorpshart’ gekozen is door het dorp en diverse betrokken partijen.

Samen tot invulling dorpshart 

Om de ontwikkeling in het plangebied vorm te geven met daarbij het uitgangspunt van het ‘Dorpshart’ model, is er een klankbordgroep gevormd van 15 deelnemers. De klankbordgroep is in 2019 vier avonden bijeen gekomen om samen tot invulling van het dorpshart te komen. Vervolgens zijn er drie stedenbouwkundige ontwerpen ontwikkeld, waar door bewoners op gestemd is. Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor de uitvoeringsvariant 1 van het Dorpshart in Zwartewaal. Hierin heeft de raad het advies van de klankbordgroep gevolgd, die een voorkeur had voor variant 1 en 2.

Ontwerptraject

In september 2020 is het projectenteam gestart met de ontwerpfase. Om te komen tot een mooi ontwerp hebben er meerdere ontwerpsessies plaatsgevonden met de eigenaren (basisschool OBS ’t Want, De Gaffelaar en de gemeente) van de gebouwen en de geselecteerde architect NOAHH. Ook zijn er ontwerpsessies geweest met de stedenbouwkundige van KuiperCompagnons om te komen tot een dorpse groene invulling van de ontwikkeling. Daarnaast ligt er een grote opgave voor het inpassen van (oppervlakte)water.

In november 2020 is de klankbordgroep bij elkaar gekomen om een reactie te geven op de eerste schetsen van de ontwerpen. Deze opgehaalde opmerkingen en suggesties zijn meegenomen in de verdere detaillering van de ontwerpen.

Bewonersbijeenkomsten ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal 

In februari 2021 hebben drie digitale bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de architect en de stedenbouwkundige het concept van het Voorlopige Ontwerp presenteerden. De digitaal opgehaalde informatie vanuit de bewoners wordt meegenomen in het verdere ontwerptraject. De presentaties van de architect en stedenbouwkundige zijn opgenomen en kunt u hieronder terugkijken. 

Bewonersbijeenkomst - planning en presentatie Noahh(externe link)
Bewonersbijeenkomst - presentatie Kuiper Compagnons(externe link)

Tijdens twee bewonersbijeenkomsten op woensdag 14 juli 2021 is vervolg gegeven aan de drie bijeenkomsten in februari. Hier is de laatste stand van zaken rondom het voorzieningencluster en het stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan de aanwezigen. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen over de ontwikkeling. De presentaties van de bijeenkomst zijn hieronder te bekijken.

Concept voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Dorpshart Zwartewaal

Vervolg

De verwachting is dat mei/juni 2021 er een Definitief Ontwerp gepresenteerd kan worden. Vervolgens worden stappen gezet om te komen tot een Uitvoeringsontwerp en selectie van de uitvoerende partij. Parallel aan het ontwerptraject loopt ook de bestemmingsplan procedure. Als alle trajecten op de beoogde wijze gaan samenkomen, dan zou in het eerste kwartaal van 2022 gestart kunnen worden met de bouw van het nieuwe Dorpscentrum, school en sportzaal. Streven is dat eind 2022 de nieuwe voorzieningen in gebruik kunnen worden genomen. Vanaf 2023 wordt dan verder gewerkt aan de realisatie van het Dorpshart (slopen panden, aanleg plein en infrastructuur, gefaseerde bouw huizen).

Vragen over de ontwikkeling van het Dorpshart Zwartewaal?

Neem contact op met gemeente Brielle via dit formulier

Nieuws over ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal

Bewonersbijeenkomst 14 juni 2021

Tijdens twee bewonersbijeenkomsten op woensdag 14 juni 2021 is vervolg gegeven aan de drie bijeenkomsten in februari. Hier is de laatste stand van zaken rondom het voorzieningencluster en het stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan de aanwezigen. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen over de ontwikkeling. De presentaties van de bijeenkomst zijn terug te kijken via brielle.nl/dorpshartzwartewaal

Bewonersbijeenkomst februari 2021

In februari 2021 hebben er drie digitale bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de architect en de stedenbouwkundige het concept van het Voorlopige Ontwerp presenteerden. De digitaal opgehaalde informatie vanuit de bewoners wordt meegenomen in het verdere ontwerptraject. De presentaties van de architect en stedenbouwkundige zijn opgenomen en kunt u hieronder terugkijken. 

Bewonersbijeenkomst - planning en presentatie Noahh(externe link)
Bewonersbijeenkomst - presentatie Kuiper Compagnons(externe link)

Gemeenteraad kiest voor Variant 1 - januari 2020

Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor de uitvoeringsvariant van het Dorpshart in Zwartewaal. Zij hebben hun voorkeur uitgesproken voor variant 1.

Hierin heeft de raad het advies van de klankbordgroep gevolgd, die een voorkeur had voor variant 1 en 2. 

Om het model Dorpshart verder uit te werken en vorm te geven is er samen met een klankbordgroep invulling gegeven aan de wensen en optimalisatie in woningbehoefte. Hieruit zijn drie varianten gekomen.  

“Ik ben blij dat we nu een nadere uitwerking hebben voor het Dorpshart Zwartewaal en dat we weer een stap dichterbij zijn bij de daadwerkelijke realisering. Dit jaar wordt deze variant verder uitgewerkt in een concreet ontwerp, waarbij alle partijen zijn betrokken. Zowel de voorzieningen, school, sporthal en de Gaffelaar, en de openbare ruimte worden ontworpen. Ook wordt dit jaar de planprocedure gestart. Als de ontwerpen klaar zijn en de planprocedure is afgerond kan er worden gestart met de bouw van de school, sporthal, de nieuwe Gaffelaar en de eerste woningen. De verwachting is dat de bouw medio 2021 start. De oplevering van de voorzieningen is dan een jaar later medio 2022.”, aldus wethouder Schoon.  

Uitwerking Dorpshart Zwartewaal - variant 1

Informatieavond 8 november 2017

Scenariostudie Christinalaan Zwartewaal goed ontvangen door de bewoners van Zwartewaal.

Op woensdagavond 8 november 2017 heeft de gemeente Brielle samen met het adviesbureau BVR een informatieavond georganiseerd, waarbij de scenariostudie voor de Christinalaan in Zwartewaal zijn gepresenteerd.

Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst is  in drie groepen ieder model nader toegelicht en is er  gelegenheid geweest vragen te stellen en te discussiëren over de drie uiteenlopende modellen: compact hart, dorps hart en landschapshart.

Ieder model geeft  op een eigen wijze invulling aan een nieuw hart voor Zwartewaal.

  1. Model  Compact hart, wat kan er binnen de bestaande ruimte en hoe kunnen we zo veel mogelijk behouden.
  2. Model Dorpshart, hoe kunnen de dijk, de kerk, de voorzieningen, het groen en de woonbuurten op één plek samenkomen.
  3. Model Landschapshart, wat is de optimale invulling van het gebied als hier een parklandschap gemaakt wordt voor het dorp.

In de artistimpressies zijn de verschillende modellen uitgewerkt.

De aanwezigen hebben tijdens de bijeenkomst  de gelegenheid gehad hun mening te geven over de drie modellen en daarbij een vragenlijst invullen waaruit hun voorkeur voor een model tot uiting kwam. De opbrengst van deze avond is opgenomen in het verslag. De scenariostudie wordt op 11 december 2017 gepresenteerd en besproken tijdens een informerende bijeenkomst van de gemeenteraad van Brielle. Daarnaast zijn de gebiedseigenaren en de dorpsraad gevraagd om te reageren op de scenariostudie.

Op basis van deze opbrengst wordt een voorkeursvariant gekozen  om  nader uit te werken.

Inloopbijeenkomst 5 september 2017

Inloopbijeenkomst “Gebiedsvisie Christinalaan” (Zwartewaal)

Op 5 september van 19:30 tot 21:30 uur houden wij een inloopavond in de Gaffelaar waarbij belanghebbenden en bewoners van Zwartewaal zijn uitgenodigd om met de gemeente en BVR in gesprek te gaan over de toekomst van de Christinalaan. Hier kunt u in een kort persoonlijk gesprek uw ideeën delen.

Op 8 november komen we in een informatiebijeenkomst bij u terug met mogelijke scenario’s voor de locatie Christinalaan. U heeft dan de gelegenheid om uw mening te geven op de scenario’s.

Mocht u op 5 september niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de inloopavond, maar heeft u nog ideeën of wilt u meedenken over de gebiedsvisie Christinalaan? Laat het ons weten! Mail ons: zwartewaal@brielle.nl.