Brielle heeft grote kwaliteiten door de aanwezigheid van de vestingwerken, grote hoeveelheid historische panden, karakteristieke plekken en binnenhavens. Om deze kwaliteiten meer te benadrukken is een document met regels opgesteld voor de inrichting buiten, dat het Briels palet heet. Hierin staan afspraken over zaken als terrasinrichting, verlichting, het toepassen van kleur en parkeren van fietsen in de binnenstad. Door dit soort zaken vast te stellen ontstaat er meer eenheid in de inrichting en komen de gevels en bijzondere plekken meer tot hun recht. 

Verder bevat het Briels palet betreft de volgende onderdelen:

Visie en ambitie vestingwerken

De vesting en de wallen hebben veel kwaliteiten, zoals de kanonnen, knotwilgen, trappen en oude stadspoort. Het zijn de groene longen van de stad en maken Brielle uniek. Samen met o.a. de groenbeheerders en leden van de werkgroep kanonnen en affuiten is er gewerkt aan een visie en ambitie document. Hierin ligt de focus met name op een herkenbare groenstructuur, een eigen identiteit met beplanting voor ieder bastion en een overzichtelijk routenetwerk.

Het doel is het vastleggen van de keuzes en afspraken voor o.a. de beplanting, uitvoering en het beheer van de vesting en haar wallen. Het gewenste beeld houdt onder andere in dat de bomenlanen op de wallen en de buitenzijde van de vestinggracht worden behouden en aangevuld. Daarnaast is er een routenetwerk bepaald, waar keuzes zijn gemaakt voor verharding, de trappen en er wordt een uitzichtpunt voor mindervaliden gecreëerd.

Verlichting

De huidige verlichting in de Brielse vesting is overwegend functioneel van aard. Om de beleving van de stad ’s avonds en ’s nachts te verhogen is voorgesteld om met verlichting het avond- en nachtbeeld van Brielle aantrekkelijker te maken. De planning worden samen met StudioDL per project uitgewerkt. 

Studio DL is een bureau dat gespecialiseerd is in stadsverlichting. Vanuit een integrale verlichtingsvisie worden specifieke verlichtingsplannen gemaakt die zorgen voor een veilig en overzichtelijk avond- en nachtbeeld, en bijdragen aan de sfeerbeleving van de binnenstad. De adviezen en ontwerpkeuzes van StudioDL worden opgenomen in het handboek Briels Palet zodat deze als basis kunnen dienen voor toekomstige verlichtingsprojecten in de binnenstad.

Fietsparkeren

Binnen de vesting zijn momenteel te weinig plekken om de fiets te parkeren. Als onderdeel van het Briels Palet zijn voor de binnenstad een aantal locaties voorgesteld om dit beter te organiseren.

In de visie fietsparkeren zijn vanaf de Kaaibrug tot en met het Wellerondom een aantal tactische plekken aangewezen waar nieuwe fietsparkeervoorzieningen een plek kunnen krijgen. Aanvullend hierop zijn er nieuwe plekken in het plan opgenomen in de Varkensstraat, rond de Sint Catharijnekerk, bij het Bleijkers Bolwerk en het Asylplein. Op sommige voorgestelde locaties maakt de auto plaats voor de fiets, zoals bij het Wellerondom.

Op 16 februari 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de visie fietsparkeren. Het plaatsen van de nieuwe fietsnietjes wordt gefaseerd uitgevoerd. Bekijk het plan op pagina 13 van dit document(externe link)

Terrassenbeleid

Het Briels palet als handboek voor de inrichting van de openbare ruimte dient voor dit element als een inspiratiedocument voor ondernemers. De doelstelling is dat ondernemers, bij vernieuwing van hun terrasinrichting, de inrichting conform het Briels palet vormgeven. Nieuwe ondernemers die zich in Brielle willen vestigen krijgen informatie over het Briels palet met hun vergunning meegestuurd.

Bij nieuw te maken terrassen en bij vernieuwing van de terrassen dient het beleid aangehouden te worden. De nieuw uit te geven terrassen op de Turfkade inclusief de vlonderterrassen zijn een pilot. Indien de keuze van de ondernemer buiten het Briels palet valt, moet deze ter goedkeuring aan de monumentencommissie worden voorgelegd. Het beleid stelt dat voor terraselementen die verankerd zijn (windschermen) een omgevingsvergunning nodig is, dit is in overeenstemming met de huidige situatie. Voor de losstaande terrasinrichting is geen vergunning nodig.

Het terrassenbeleid is opgenomen in een folder “Terrassenbeleid Brielle” die een overzicht geeft van de gewenste beeldkwaliteit voor de terrassen. 

Samenhang in uitstraling terrassen historische binnenstad - januari 2022

De gemeente Brielle heeft een folder “Terrassenbeleid Brielle” laten maken. Deze folder is bedoeld als een handvat voor ondernemers in de Brielse binnenstad en geeft een overzicht van de gewenste beeldkwaliteit voor de terrassen. De doelstelling is een bij de kwaliteit van de binnenstad passende uitstraling van de buitenruimte. Terrassen zijn een belangrijk onderdeel van deze buitenruimte. Het terrassenbeleid biedt het kader voor een  terrasinrichting passend bij de beeldkwaliteit van de binnenstad en is in overleg met de Brielse ondernemers opgesteld.

Briels palet
Het Briels palet als handboek voor de inrichting van de openbare ruimte dient voor dit element als een inspiratiedocument voor ondernemers. De doelstelling is dat ondernemers, bij vernieuwing van hun terrasinrichting, de inrichting conform het Briels palet vormgeven. Nieuwe ondernemers die zich in Brielle willen vestigen krijgen informatie over het Briels palet met hun vergunning meegestuurd. De deelprojecten van de Binnenstad-en havenvisie worden in overeenstemming met het Briels palet uitgevoerd.

Wethouder Robert van der Kooi: “Door met elkaar een Briels palet af te spreken, dat gebaseerd is op de aanwezige kwaliteiten in Brielle, ontstaat meer samenhang in de buitenruimte. Hierdoor komen bijzondere plekken veel meer tot hun recht”. 

Terrassenbeleid
Bij nieuw te maken terrassen en bij vernieuwing van de terrassen dient het beleid aangehouden te worden. De nieuw uit te geven terrassen op de Turfkade inclusief de vlonderterrassen zijn een pilot. Indien de keuze van de ondernemer buiten het Briels palet valt, moet deze ter goedkeuring aan de monumentencommissie worden voorgelegd. Het beleid stelt dat voor terraselementen die verankerd zijn (windschermen) een omgevingsvergunning nodig is, dit is in overeenstemming met de huidige situatie. Voor de losstaande terrasinrichting is geen vergunning nodig.

Folder
Het terrassenbeleid is opgenomen in een folder “Terrassenbeleid Brielle” die een overzicht geeft van de gewenste beeldkwaliteit voor de terrassen. Onlangs heeft de gemeente de folder met een begeleidend schrijven naar de Brielse ondernemers gestuurd.