Welstandsnota

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat bij raadbesluit van dinsdag 18 september 2018 de Welstandsnota Brielle, herziening 2018, is vastgesteld.

Op grond van artikel 12a van de Woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen.

In de Welstandsnota van 2018 zijn de welstandscriteria vastgelegd die worden toegepast bij het beoordelen van bouwplannen en reclame-uitingen.

In deze Welstandsnota zijn ook de criteria opgenomen voor de monumenten en het beschermd stadsgezicht.

Te downloaden: