De gemeente Brielle timmert hard aan de weg als het gaat om het behalen van de lokale klimaatdoelen welke tevens zal bijdragen aan de Regionale Energiestrategie (RES).

Zo neemt zij de inspanningsverplichting op zich om zo snel als mogelijk, doch uiterlijk 31 december 2025, op de locatie windenergie N57 Entree Noord maximaal twee windturbines met het meest optimale vermogen te laten realiseren met een totaal opgesteld vermogen van ten minste 6 MW en kleiner dan 15 MW. Hiermee doet de gemeente meer dan van haar verlangd wordt. Goed bezig dus. We praten hierover met wethouder Schoon, die de portefeuille duurzaamheid heeft.

Aanleiding

Onlangs is bij de gemeente Brielle het verzoek ingediend om twee windturbines met een opgesteld vermogen van 6 MW per turbine te mogen realiseren in de Nieuwe Ondernemingspolder te Vierpolders. De grondhouding van de gemeenteraad was positief. Daarom diende de gemeente Brielle een verzoek in om de bestuursovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland te wijzigen in die zin dat het maximaal vastgestelde vermogen windenergie van 9 MW werd gewijzigd in maximaal twee windturbines met het meest optimale vermogen, met dien verstande dat het totaal opgesteld vermogen van de beide turbines kleiner is dan 15 MW. Het ging dus om het verhogen van het maximaal vastgestelde vermogen windenergie. Inmiddels is de Provincie Zuid-Holland akkoord gegaan. Dit betekent dat de initiatiefnemers groen licht hebben gekregen om hun plan uit te werken. 

Andre Schoon: “De gemeente Brielle doet meer dan van haar verlangd wordt omdat ze het behalen van de lokale doelen en het behalen van de doelen van de RES belangrijk vindt”.

Wat waren de argumenten om mee te werken aan het plan?

Met het verhogen van dit maximaal vastgestelde vermogen levert de gemeente Brielle een adequate bijdrage aan de energietransitie en alle duurzaamheidsdoelstellingen. Dit is belangrijk omdat we de CO2-uitstoot willen verminderen, zodat de opwarming van de aarde niet verder oploopt dan 1,5.

Wat vond u zelf van het plan?

Ik stond er positief tegenover. De huidige stand van de techniek is verder dan in 2018, ten tijde van het sluiten van de bestuursovereenkomst. De huidige windturbines zijn duurzamer geworden. Daarom is het nu mogelijk om windturbines op de locatie te plaatsen die meer groene energie kunnen opwekken dan destijds mogelijk was. Deze turbines hebben een groter vermogen dan de turbines van toen. Om medewerking te kunnen verlenen aan windtubines met een groter vermogen moest de bestuursovereenkomst worden gewijzigd. De initiatiefnemers verwachten op dit moment twee windturbines met een vermogen van 6 MW per turbine te kunnen realiseren. Omdat de techniek de laatste jaren sterk doorontwikkeld is het niet ondenkbaar dat er in de nabije toekomst windturbines met een groter vermogen dan 6 MW gerealiseerd kunnen worden op deze locatie. 

Hoe gaat het nu verder? Wat zijn de vervolgstappen?

Nu de bestuursovereenkomst is gewijzigd kunnen de initiatiefnemers hun plan verder gaan uitwerken en onderzoeken welke variant windenergie optimaal is. Wanneer de initiatiefnemers hun plan verder hebben uitgewerkt moeten zij een conceptaanvraag (principeverzoek) indienen. Pas dan wordt de gemeente gevraagd of zij bereid is om de procedures in gang te zetten om het bestemmingsplan te wijzigen en vergunningen voor de windturbines af te geven. Het ingediende plan wordt door de gemeente getoetst aan alle van toepassing zijnde regelgeving. Daarna beantwoordt het college het verzoek schriftelijk. Het college geeft gemotiveerd aan in hoeverre het plan wenselijk en haalbaar wordt geacht. Het gaat nog even duren maar de eerste stappen zijn gezet. De gemeente Brielle is goed op weg om haar afspraken met de provincie na te komen en het zal ons niets verbazen als dat ruim vóór 31 december 2025 is.