toelichting
Toelichting aanvraag Ondernemersprijs gemeente Brielle


Aanmelding


De prijs is bedoeld voor ondernemers met een gevestigd bedrijf in gemeente Brielle, die minimaal 6 maanden (sinds juni 2019) aan het ondernemen zijn.

 1. Voordracht van een deelnemer kan plaatsvinden door:
  a. de ondernemer zelf;
  b. de jury;
  c. een derde partij. 
 2. Minimale criteria voor een voordracht:
  a. De voordracht:
      1. wordt voorzien van NAW gegevens van het bedrijf en een motivatie conform de beoordelingscriteria;
      2. kan schriftelijk of per mail worden ingediend naar eigen invulling en creativiteit;  
      3. mag niet worden voorzien van producten, middelen of anderszins objecten die door de jury of derden kunnen worden
         bestempeld als giften.    
  b. De deelnemer is eigenaar/directeur-grootaandeelhouder van een onderneming die gevestigd is in gemeente Brielle.
  c. Stichtingen, verenigingen en (semi)overheidsinstellingen zijn uitgesloten van deelname.
  d. Er is voldoende draagvlak voor de voordracht. De jury onderzoekt dit draagvlak. 

Ingekomen inschrijvingen

Kandidaten gaan akkoord met onderstaande bepalingen:

 1. De organisatie en juryleden behandelen de stukken met zorg en discretie en garanderen geheimhouding. De stukken worden na afloop opgeslagen in het archief en ten minste 2 jaar bewaard.
 2. Ten behoeve van de publiciteit is de organisatie vrij een korte typering te geven van de genomineerden en het bedrijf.
 3. Het achterhouden van informatie, het bewust verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting of diskwalificatie van de betreffende ondernemer.
 4. De burgemeester behoud zich het recht om op grond van openbare orde en veiligheid een voordracht uit het proces te halen en niet in behandeling te laten nemen.    
 5. Voorstellers en deelnemers krijgen behalve een bericht van ontvangst geen terugkoppeling van de bevindingen van de jury, anders dan verwoord in het juryrapport. Er wordt niet gecorrespondeerd over de bevindingen van de jury.
 6. De genomineerde geeft toestemming zijn naam, de naam van de onderneming, informatie, foto’s en ander beeldmateriaal dat tijdens de competitie wordt gebruikt, te publiceren.
 7. Iedere deelnemer of genomineerde wordt op de hoogte gesteld van deze bepalingen.

Jury

De onafhankelijke jury bestaat uit minimaal drie leden, waaronder:

 • de wethouder met economie in portefeuille;
 • de voorzitters of een ander bestuurslid van de ondernemersverenigingen;
 • de winnaar van het voorgaande jaar (bij belangstelling, geen verplichting). 

Beoordeling 

 1. Jury overleg 1. 
  Tijdens dit overleg worden de kandidaten aan de jury gepresenteerd door de secretaris. Iedere inschrijving wordt beoordeeld en voorzien van overwegingen aan de hand van de beoordelingscriteria. 
  Ieder jurylid benoemt een voorkeur. De jury stelt een lijst samen van drie ondernemers die aan de hand van de beoordelingscriteria de meeste kans hebben op de prijs. 
  Deze ondernemers worden door de secretaris na het overleg geïnformeerd en schriftelijk uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst. 
   
 2. Bezoek aan drie ondernemers
  Indien gewenst door de jury wordt een afspraak gemaakt voor een bedrijfsbezoek. De ondernemers kunnen hun bedrijf laten zien, inzicht geven in de voordracht en vragen beantwoorden. 
   
 3. Draagvlakonderzoek
  De secretaris onderzoekt het draagvlak door:
  a. de leden van de ondernemersverenigingen te mailen en te vragen om binnen drie dagen hun stem uit te brengen, eventueel met motivatie.
  b. Op andere met de jury overeen te komen wijze stemmen te verwerven. 
  Hierbij wordt wel vermeld dat er meer beoordelingscriteria van toepassing zijn die doorslaggevend kunnen zijn.

  De functie van het draagvlakonderzoek is het verhogen van de aandacht voor de genomineerden en de prijs. Dit onderzoek geeft de jury inzicht in het imago van de genomineerde. De jury bepaalt of de uitkomsten van het draagvlakonderzoek bekend gemaakt worden. De jury laat het draagvlakonderzoek meewegen in de keuze van de uiteindelijke winnaar, maar bepaalt zelf in welke mate deze stem meeweegt. De winnaar wordt op grond van inhoudelijke beoordelingen bepaald.
   
 4. Jury overleg 2. 
  a. Terugkoppeling bedrijfsbezoek.
  b. Uitkomsten draagvlakonderzoek.
  c. Overwegingen. 
  d. Ieder jurylid brengt een stem uit. Indien twee ondernemers evenveel stemmen hebben dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Beoordelingscriteria

De jury beoordeeld de inzendingen op kwalitatief ondernemerschap. De beoordelingscriteria zijn: 

 1. innoverend vermogen;
 2. voorzien in een behoefte; 
 3. onderscheidend vermogen; 
 4. pioniersmentaliteit; 
 5. benutten en creëren van kansen;
 6. bijzondere prestatie(s);
 7. leveren van een positieve bijdrage aan de Brielse gemeenschap, het bedrijfsleven, het imago van Brielle (lokale betrokkenheid of van lokale betekenis; lokaal en/of regionaal);
 8. maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (bv. creëren werkgelegenheid);
 9. duurzaam ondernemen; 

Prijsuitreiking

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst geeft de voorzitter van de jury uitleg over de drie ondernemers, over de procedure en de overwegingen. De voorzitter of een ander lid van het college van burgemeester en wethouders maakt de winnaar bekend.

De winnaar 

De winnaar van de prijs:

 1. is bereid om een korte presentatie te geven op verzoek van de initiatiefnemer bij een overeen te komen gelegenheid (ondernemersavond, netwerkbijeenkomst).
 2. ontvangt een oorkonde en een juryrapport.
 3. heeft het recht de titel te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en de naam te voeren voorzien van het jaartal van toekenning van de prijs.