Themabijeenkomst uitvoeringsprogramma Binnenstad- en havenvisie op 19 maart 2019

Op 19 maart 2019 wordt aan de gemeenteraad het concept-Uitvoeringsprogramma binnenstad- en havenvisie gepresenteerd en informerend/opiniërend besproken. Het college wil daarmee graag proeven hoe het Uitvoeringsprogramma valt en of u aandachtspunten voor de uitvoering mee wilt geven aan het college. 

Themabijeenkomsten zijn openbaar en u bent eveneens op 19 maart welkom om geïnformeerd te worden en mee te denken over het concept-Uitvoeringsprogramma.

Op maandag 18 maart 2019 vindt de presentatie plaats aan de ondernemers van de binnenstad. Daarbij zijn uiteraard ook andere geïnteresseerden welkom. Ter voorbereiding daarvan ligt het concept-Uitvoeringsplan al enige tijd ter inzage bij de Brielse Tafel en is het in te zien op op www.brielle.nl/binnenstadvisie.

Na deze presentaties - na eventuele aanpassing op basis van de drie bijeenkomsten - volgt de formele vaststelling door het college. Gezien het belang en impact van de plannen wordt vervolgens ook de instemming van de raad gevraagd, naar verwachting zal dat plaatsvinden in de raadsvergadering van 16 april (met voorafgaande advisering door de commissie).

Concept-marketingplan Brielle 

Eveneens vindt op diezelfde themabijeenkomst de presentatie plaats van het concept-marketingplan Brielle gepresenteerd door de opstellers Rep-ID Design en Havana Orange. Dit agendapunt is met name informerend van karakter. Het plan richt zich op de domeinen Bezoeken, Wonen en Werken. Op dit moment is de marketing voor het domein Bezoeken uitgewerkt. Later vindt de uitbreiding plaats met de marketingstrategie voor wonen en werken.

Het concept-marketingplan, inclusief de uitwerking van het domein Bezoeken, wordt aan de ondernemers van de binnenstad gepresenteerd. De verwachting is dat het college het plan begin april 2019 vaststelt. Vervolgens wordt een kwartiermaker marketing aangesteld die alle voorbereidende werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de implementatie van het marketingplan. Medio 2020 wordt de vaste marketeer aangesteld, die zich vanaf dat moment in belangrijke mate richt op de marketing voor het jubileumjaar 2022.