Nieuwjaarstoespraak 4 januari 2017

week 1 - 2017

Dames en heren,

Meteen maar de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar 2017. Namens het college en de ondernemersorganisaties waarmee we deze bijeenkomst organiseren, wens ik u in alle opzichten een goed, gelukkig en succesvol jaar!

De jaarwisseling verliep in Brielle gelukkig betrekkelijk rustig. Van de 421 keer dat de brandweer in de Veiligheidsregio moest uitrukken, was dat slechts 1 maal in Brielle het geval, voor een klein brandje op straat. De ambulance hoefde in onze gemeente helemaal niet aan de slag. Hier en daar is wel melding van overlast geweest, vanwege vroegtijdig vuurwerk of luidruchtige feestjes. De eerste schade inventarisatie komt uit op ca. € 9200 , ook minder dan voorgaande jaren.

Dames en heren,

Er kan met optimisme en ambitie naar de toekomst gekeken worden. Tenminste, als we ons niet gek laten maken door handelaren in angst of de wereld alleen door een donkere bril bekijken. Het  economisch klimaat lijkt weer helemaal op orde! Na de hevige financiële en economische crisis is dat een vrolijk stemmende  conclusie. En dus alle reden om met vertrouwen vooruit  te kijken! Zelfs als u ‘mixed feelings’ hebt over Donald Trump en Vladimir Putin die binnenkort samen gaat bepalen hoe veilig Europa blijft.

Maar misschien ben  ik over de economie wel veel te rooskleurig? En zegt u wel: Pleurt op met die economie! Kijk liever naar het heersende mentale en culturele klimaat in ons land. En inderdaad, er is sprake van een breed gevoeld onbehagen en van grote verdeeldheid in ons land. Er lijkt wel een soort cultuuroorlog aan de gang met haast religieuze trekjes. Aan de ene kant gelovigen in economische vooruitgang, in diversiteit, een open samenleving, Europa en vluchtelingen. En aan de andere kant zij die geloven dat ons land  beter af is met gesloten grenzen, dat islam en immigranten onze veiligheid en nationale identiteit bedreigen en vinden dat Nederland vol is.

De polarisatie in Nederland is niet te negeren. De nuance lijkt  volledig verdwenen. Ik vind die ontwikkelingen zorgwekkend. Negativisme, angst en onzekerheid schaden de toekomst van ons land.. Populisme en nationalisme bieden geen oplossingen maar leiden naar  isolement en een naar binnen gerichte houding. De gedachte dat de toekomst van Nederland op een verkiezingsprogramma van 1 A4 kan worden verwoord is volstrekt ongeloofwaardig. Een vorm van opperste cynisme. Nep partijen, zou ik ze willen noemen! En zeg nou niet dat er geen alternatief is, want er doen nog zo’n 80 andere partijen mee op 15 maart.

Ik zou dan ook wensen dat in 2017 de kenmerkende nuchterheid en realiteitszin van de Nederlander weer terugkeren, te beginnen bij de verkiezingen. Laten we zelfbewust blijven en vertrouwen hebben over wat we met elkaar hebben bereikt en kunnen bereiken. Laten we  zoeken naar wat ons bindt. En samen vorm geven aan de toekomst van ons nog steeds prachtige land! Zoals we dat eigenlijk altijd al deden.

Brielle

Hoe gaat het met Brielle? In Brielle hebben we met 2016 een goed jaar achter de rug! Het aantal inwoners steeg meer dan 200 personen naar 16.861.  In 2017 gaan we de 17.000 inwoners passeren. Ook hier is de woningbouw volop los gekomen. Projecten in de Anna Hoevestraat, de Van Sleenstraat, in Nieuwland en in Vierpolders zijn afgerond en al weer met de volgende fase bezig. .De vrije kavelverkoop voor woningbouw loopt boven verwachting. Dat geldt ook voor de bedrijfskavels op Seggelant II. In 2017 zullen diverse nieuwe woningbouwprojecten van start gaan. Tot 2020 zullen er zo’n 500 woningen bijkomen.

Ook met de middenstand in Brielle gaat het relatief goed. Uiteraard komen er soms winkels leeg, soms door economische redenen, maar vaker om redenen van leeftijd van de ondernemer. Het tempo waarmee weer nieuwe winkeliers starten ligt gelukkig ook hoog. Dat getuigt  eerder van  gezonde economische dynamiek dan van achteruitgang. Wel moet de middenstand alle zeilen bij zetten om de concurrentie van de leunstoel consument (ook wel aangeduid als online koper) het hoofd te bieden.

We mogen trots zijn op de variëteit en kwaliteit van de winkels die wij in onze binnenstad hebben. Bovendien wordt er goed samengewerkt om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Evenementen als Brielle’s Got Fashion, Lichtjesavond, Halloween, Sinterklaas Intocht, Maskerade, Bevrijdingsfestival en de zomermarkten laten dat zien. De Brielse Belangen Vereniging, de organisatie van de winkeliers, verdient een dikke pluim voor de wijze waarop zij de belangen van de binnenstad vertegenwoordigt. De prachtige nieuwe feestverlichting is daar een voorbeeld van, maar ook de steeds betere, gezamenlijke promo-acties. De digitale reclameborden bij binnenkomst van Brielle zijn een aanwinst. 

De Horecavereniging Brielle verdient complimenten voor haar betrokkenheid bij de vele jaarlijkse grote evenementen die in de binnenstad plaatsvinden. 1 April, Brielle Blues,  Big Band Festival etc. kunnen alleen zo succesvol verlopen als ook  logistiek en veiligheid en de  voorbereiding in het kader van de vergunningverlening en handhaving openbare orde goed op orde zijn. Daarin nemen de ondernemers in Brielle gelukkig hun verantwoordelijkheid, waarvoor dank. 

Door zijn cultuurhistorisch erfgoed is Brielle nog altijd een parel in de regio. De talrijke evenementen en programma’s bewijzen dat ieder jaar opnieuw. Historie en cultuur vormen nog steeds belangrijke inspiratiebronnen voor die evenementen. Dankzij de stimulerende rol van de Stichting Kunst en Cultuur, de vele vrijwilligers van de diverse culturele verenigingen, het Brestheater, het Museum, de Sjoel en ook dankzij de vele bedrijven en horeca-ondernemers die als sponsor of mede-initiator optreden. En natuurlijk omdat we veel betrokken en trotse liefhebbers onder onze inwoners hebben.

Bijna op de valreep van 2016 nam de gemeenteraad het belangrijke besluit om het Cultuurhuis  te gaan realiseren. De samenvoeging van bibliotheek, theater, schoolvoorzieningen en sportaccommodatie belooft een spannende, maar veelbelovende ontwikkeling te worden. Zeven dagen per week een menu van cultuur en sport kunnen kiezen in een recreatieve, ontspannen omgeving, belooft een aanwinst voor onze inwoners en de wijk te worden. In het 2017 zal het Huis van Cultuur en Sport gestalte krijgen.

Daarnaast zal in 2017 een actuele Cultuurnota verschijnen, teneinde een meer samenhangend kader te krijgen voor de stimulering van kunst, cultuur en historie, als belangrijke dragers voor onze plaatselijke economie. Daar horen evenementen van een kwaliteit bij die mensen van ver buiten Brielle aantrekken. Dat er na vele jaren weer een Mattheüs Passion plaatsvindt in de Catharijnekerk binnenkort, past goed in die ambitie.

Datzelfde geldt voor wat een andere aanwinst voor onze inwoners kan gaan betekenen: de Brielsche Aap, oftewel het ravelijn tussen de Jumbo supermarkt en de vesting. Ook daarvoor heeft de gemeenteraad onlangs het groene licht gegeven. De combinatie van natuurspeeltuin, buitenactiviteiten en een paviljoen biedt nieuwe aantrekkingskracht voor de binnenstad. Ik wens initiatiefneemster Edith Schoo veel succes met de realisering van haar droom.

Ondernemerschap blijft de basis voor een gezonde lokale economie. Ook een goede samenwerking tussen lokale overheid en plaatselijke ondernemers is cruciaal. Met de Brielse Belangen Vereniging en met de Ondernemers Vereniging Brielle zijn succesvolle avonden georganiseerd waarin de contacten tussen ondernemers onderling en tussen gemeente en ondernemers konden worden aangehaald. Met de ondernemers op Seggelant wordt verkend of de oprichting van een BiZZ – zeg maar een gezamenlijke organisatie voor zelfbeheer - draagvlak heeft.

Een plan van aanpak voor de leefbaarheidsvisie Zwartewaal komt eraan. De bestemmingsplanherziening voor de bouw van de woningen op het Wilhelminaplein is al opgestart. Er zal bovendien een plan worden gemaakt voor de school en het dorpsgebouw, uiteraard in nauwe interactie met de inwoners van Zwartewaal.

Voor de binnenstad en de haven zullen visies worden opgesteld. Het College is zich er zeer wel van bewust dat de winkelcentrumfunctie van Brielle en de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor toeristen en dagrecreanten van groot belang zijn om de stad ook voor de toekomst vitaal te houden. Bij die visieontwikkeling zullen onze inwoners en ondernemers nadrukkelijk betrokken worden.

In 2017 moet ook stadspromotie meer gestalte krijgen. Brielle is een prachtige parel, die wij Briellenaren zorgvuldig koesteren. Maar ook een parel waar te weinig mensen van buiten Voorne-Putten van genieten. De aantrekkelijkheid van onze vesting kan nog meer uitgevent worden. Het fraaie kwartaal magazine De Briellenaer – inmiddels nagevolgd in Westvoorne en Hellevoetsluis - zou in alle hotels en horeca-zaken in de Randstad moeten liggen.

Recreatie en toerisme hebben toekomst in Brielle en op Voorne-Putten. De Gastvrijheidsvisie die vorig jaar is uitgekomen schetst volop mogelijkheden. De aanstaande overname van het beheer over onze groengebieden en meren door  de vier gemeenten op Voorne-Putten schept eveneens nieuwe kansen.

Kansen en mogelijkheden om Brielle mooier en beter te maken zijn er volop. Daarvoor is de steun en bijdrage van alle Briellenaren nodig. Ik roep daarom graag u als ondernemers, dorps- en wijkbewoners, vrijwilligers op om te participeren in die nieuwe plannen. Sterker nog, ik hoop dat u als inwoners of ondernemers  ook veel nieuwe  initiatieven naar voren brengt.

Regio

Hoe goed Brielle het ook doet, er zal ook altijd een grote afhankelijkheid zijn van de ons omringende regio. Voor het economische en sociale draagvlak hebben de gemeenten op Voorne-Putten elkaar nodig. Verbetering van de bereikbaarheid is daartoe nog steeds nodig. Ingezet word op  de Blankenburg tunnel, de verbreding van de N57, de aanleg van de A4 Zuid, maar ook snelbusverbindingen naar het OV Knooppunt Schiedam.

Er is in onze Rotterdamse regio nog een wereld te winnen. Jules Deelder zei ooit: In Rotterdam wordt het geld in Nederland verdiend, in Den Haag wordt het verdeeld en in Amsterdam wordt het uitgegeven. Maar zo is het al lang niet meer. In de Amsterdamse regio groeit de economie twee keer zo snel als in Zuid-Holland Zuid

Op die relatieve achterstand  past slechts één antwoord. Namelijk in grote eendracht en samenwerking de structurele  verbetering van onze regio verbeteren. Samenwerking in de metropoolregio is al lang geen keuze meer, maar een absolute ‘must’.

Dat geldt voor de samenwerking op Voorne en Voorne-Putten des te meer.

Vlak voor Kerst is het bedrijfsplan verschenen voor de samenvoeging van de gemeentelijke organisaties van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Met die ene werkorganisatie kan de bestuurs- en organisatiekracht van de drie gemeenten op Voorne flink versterkt worden. Een moderne bedrijfsorganisatie, die de dienstverlening voor de inwoners op een hoger niveau zal tillen en ook meer invloed betekent  op de besluitvorming in de Metropoolregio.

Op 24 januari a.s. zullen de drie gemeenteraden over het verdere proces op weg naar deze gezamenlijke werkorganisatie Voorne een besluit nemen. De kans op  onomkeerbare samenwerking tussen de drie gemeenten op Voorne is nog nooit zo dichtbij geweest. Ik roep dan ook graag over uw hoofden heen de raadsleden van de drie gemeenten op deze kans niet te laten lopen en te kiezen voor voortzetting van deze fusie operatie.

Tot slot dames en heren,

Ik heb de grote kwaliteiten van Brielle benoemd, net als de kansen . Maar ik heb ook de kanttekening gemaakt dat zelfbewust samenwerken het succes bepaalt. Samenwerking tussen ondernemers, tussen ondernemers en overheid, samenwerking tussen verschillende branches, tussen vrijwilligers en professionals en tussen jong en oud. Samen zijn we in staat bergen te verzetten en Brielle nog mooier en aantrekkelijker te maken. Ik wens u daarom allemaal een gezond, fantastisch en succesvol nieuw samenwerkingsjaar.

Dank u wel.