Omgevingsvergunning - geweigerd

Belanghebbenden kunnen tegen de bovenstaande besluiten een bezwaarschrift indienen:

  • binnen zes weken volgend op de dag van verzending van het besluit
  • bij burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle


Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de bezwaarmaker, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en een motivering van de bezwaargronden.
Na de indiening kan een belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.