Basisadministratie persoonsgegevens

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking hiervan bezwaar maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Brielle (Postbus 101, 3230 AC Brielle).

Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. 

  • Brielle, Amer 2

    de heer D. Bruin, Amer 2 in Brielle met ingang van 26 november 2018 vertrokken naar het adres: Land Onbekend