omzetting bestemming Zuurlandsedijk 1a Brielle van "Wonen twee-aaneen" naar "Wonen vrijstaand"

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de ontwerp omgevingsvergunning voor de omzetting van de huidige bestemming op het perceel Zuurlandsedijk 1a te Brielle, van “wonen twee-aaneen” naar “wonen-vrijstaand” voor de kavels 3 en 5, ter inzage ligt vanaf 4 oktober 2019 gedurende zes weken.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Tevens is op 24 september 2019 door de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van het bestemmingsplan “Geuzenland”. Deze verklaring van geen bedenkingen van de raad is noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Plangebied en inhoud van het plan

Het plan “De Brielse Erven” aan de Zuurlandsedijk valt binnen het bestemmingsplan “Geuzenland” . Hierin is opgenomen dat op de kavels 3 en 5 alleen een twee onder één kap woning gebouwd mag worden. Na de start van de verkoop is gebleken dat het verkopen van een twee-onderéén kap zeer moeilijk is. In het plan van de 10 kavels zijn dit de enige twee onderéén kap woningen. Verzocht is om ook op deze twee kavels een vrijstaande woning te mogen bouwen.

Ter inzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (vrijdag 4 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november 2019) ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en alle daarbij behorende stukken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (tussen 8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld 36 in Brielle. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.brielle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Gedurende de periode van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring  van geen bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 101, 3230 AC, Brielle. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening via 0181-471111. Uw zienswijze via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.