Bestemmingsplan "Veckdijk 48, Vierpolders" gewijzigd vastgesteld

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2019 het bestemmingsplan "Veckdijk 48, Vierpolders" gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan "Veckdijk 48, Vierpolders" is vanaf 7 juni 2019 digitaal raadpleegbaar via www.brielle.nl onder: In Brielle, bouwen, ruimtelijke plannen, plannen in procedure en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het raadsbesluit met het voorstel en het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen tevens ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8:00 tot 12:30 uur), aan het Slagveld 36.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan “Veckdijk 48, Vierpolders” heeft betrekking op  het adres Veckdijk 48 te Vierpolders. De onderhavige gronden hebben in de vigerende Beheersverordening Landelijk gebied de bestemming "Bedrijven met de nadere aanduiding caravanstalling" en een agrarisch bouwvlak. In het bestemmingsplan wordt de uitbreiding van de caravanstalling mogelijk gemaakt en wordt ruimte geboden voor de bouw van een agrarische loods.

De gewijzigde vaststelling richt zich op een aanpassing van de landschappelijke inpassing.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging (beroepstermijn van 7 juni 2019 tot en met 18 juli 2019) tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 19 juli 2019. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.