Brielle wordt, net zoals de rest van Nederland, de komende jaren aardgasvrij. Alle huizen en gebouwen die nu nog gebruik maken van aardgas om te verwarmen en te koken gaan over op een duurzame energiebron. Het doel is om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken.

Warmtetransitievisie

De gemeente Brielle heeft samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten onderzocht hoe we per wijk kunnen overgaan van gas naar schone energie om onze huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. Dit heet de Warmtetransitievisie Voorne-Putten. De gemeenteraad van Brielle heeft deze visie tijdens de raadsvergadering op 26 mei 2020 vastgesteld.

In dit onderzoek staat beschreven hoe we in Brielle kunnen overstappen van aardgas naar duurzame energiebronnen en met welke wijk we het beste kunnen starten. De Warmtetransitievisie is een eerste onderzoek en is een basis om mee verder te gaan. Samen met inwoners, ondernemers, verhuurders en huurders gaan we ons stap voor stap voorbereiden op aardgasvrij wonen. Dit hoeft niet vandaag of morgen, dit doen we in fases en met elkaar. Zoals in het Klimaatakkoord staat, is Nederland in 2050 aardgasvrij. 

Nu de gemeenteraad de Warmtetransitievisie heeft vastgesteld, willen we samen met verhuurders bijeenkomsten organiseren voor de inwoners van de wijk. Het moment waarop die plaatsvinden is afhankelijk van de situatie rond het coronavirus. Tijdens deze bijeenkomsten bekijken we samen, gemeente en inwoners hoe we de komende tijd in de wijk aan de slag kunnen om uiteindelijk over te stappen van aardgas als energiebron naar een duurzame vorm van energie. Uiteraard houden we in de planning rekening met de ontwikkelingen die de coronacrisis met zich meebrengt.

Nieuwsberichten Aardgasvrij

Voorne-Putten neemt concrete stappen richting aardgasvrij

7 april 2020

De vier gemeenten van Voorne-Putten bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas.In het afgelopen jaar onderzochten de gemeenten samen met de woningcorporaties en de netbeheerder welke duurzame alternatieven er zijn voor aardgas. En ook in welk tijdspad de overstap op aardgasvrij op het eiland kan plaatsvinden. De resultaten van dit onderzoek staan in de Warmtetransitievisie Voorne-Putten. Een groep van 50 inwoners van Voorne-Putten heeft actief meegedacht over deze visie op warmte. Lees hier verder

Expeditie ‘duurzame warmte 2040’

4 juli 2019

De gemeenten op Voorne-Putten hebben de opgave dat alle gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen, in 2040 van het aardgas af zijn en door een duurzame warmtebron verwarmd worden. Daarom is gestart met het ontwikkelen van een ‘Warmtetransitievisie’, een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Op donderdag 4 juli 2019 hebben de wethouders Igor Bal, André Schoon, Lies van der Pol en Peter Schop van de gemeenten op Voorne-Putten samen met de directeuren van woningbouwcorporaties en de netbeheerder tijdens de expeditie ‘duurzame warmte 2040’ gekeken naar de opgaven en kansen op het eiland voor het verduurzamen van de verwarming van huizen en gebouwen. 50 inwoners en ondernemers uit Voorne-Putten praten en denken de komende tijd hierover mee. Deze wensen en principes worden meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van de Warmtetransitievisie.

Veelgestelde vragen Aardgasvrij

1. Waarom gaan we van het aardgas af?

Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote CO₂-uitstoot. Dat willen we terugdringen. Bovendien raakt het aardgas op. 
Dat betekent dat we onze woningen en gebouwen op een andere manier moeten gaan verwarmen en een alternatief moeten hebben voor het koken op aardgas. 

Op Voorne-Putten staan ruim 71.000 woningen en 3500 bedrijfsgebouwen. Dat betekent dat we gemiddeld ieder jaar voor ruim 2.300 woningen en 118 bedrijfsgebouwen op zoek moeten gaan naar alternatieven voor het aardgas om dat doel te bereiken.

2. Wat is de rol van de gemeente naar een aardgasvrij Nederland?

Gemeenten hebben vanuit het Rijk de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte maken voor de gemeente en daarna voor elke wijk een warmteplan. Brielle heeft ervoor gekozen om deze visie tijdig en samen met de gemeenten Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne op te stellen. De concept Warmtetransitievisie Voorne-Putten is in alle vier gemeenten in de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. In Brielle gebeurde dit tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 mei 2020.

3. Hoe wil gemeente Brielle de gemeente aardgasvrij maken?

Samen met u! Omdat een groot deel van de maatregelen in de woning moet plaatsvinden, wil en kan de gemeente een wijk niet aardgasvrij maken zonder de medewerking van anderen. Een aardgasvrij Brielle is daarom een gezamenlijke opgave van de gemeente, bewoners, woningbouwcorporaties, ondernemers en de netwerkbeheerder. Nieuwbouw wordt al niet meer aangesloten op aardgas. Kijk voor de verschillende opties bij vraag 8. Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

4. Wat gaat de gemeente de komende tijd doen?

In de visie is aangegeven dat in Brielle als eerste wordt gestart in de wijk Nieuwland met de overstap naar een ander warmtesysteem. In de Warmtevisie zijn de wijken waar gestart wordt terug te vinden. Nu de Warmtetransitievisie Voorne-Putten in de gemeenteraad is vastgesteld wordt er samen met bewoners en partners in de wijk een warmteplan opgesteld waarin de overstap uitgewerkt wordt. Het wijkwarmteplan geeft aan in welk tempo en op welke manier de wijk van het aardgas gaat. Het opstellen van dit plan duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar. Nadat een warmteplan is vastgesteld door de gemeenteraad, start de uitvoeringperiode die wel zes tot acht jaar kan beslaan. De andere wijken en kernen van Brielle komen pas na 2030 aan de beurt voor een overstap. 

5. Waarom is de wijk Nieuwland aangewezen als kansrijk om het eerst van het gas af te gaan?

In Nederland willen we in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Dit lijkt nog ver weg maar niet alle gebouwen kunnen tegelijkertijd aardgasvrij worden. Om deze doelen te halen, gaan de komende jaren in heel Nederland al een flink aantal wijken van het aardgas af. 

Ook in Brielle wordt een start gemaakt met het aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen. De gemeente heeft in de Warmtetransitievisie in overleg met de woningcorporaties en netbeheerder Stedin één kansrijke wijk aangewezen om mee te starten met de overgang naar aardgasvrij. Hieronder is toegelicht waarom deze als kansrijk is aangemerkt:

Nieuwland ligt aaneengesloten aan de wijk Oude-Goote, die nog gebouwd wordt. Er is in de bestaande wijk veel particulier woningbezit met slechts 19% in bezit van een woningcorporatie. Het nieuwbouwproject Oude-Goote wordt volledig aardgasvrij gebouwd, wat mogelijk kansen biedt om ook de wijk Nieuwland aardgasvrij te maken. Er is een verkenning gestart naar mogelijke aansluiting van de nieuwe buurt op de bestaande geothermiebron in Vierpolders. Deze bron is ontwikkeld door de tuinders uit de omgeving. Er zijn nog verschillende andere opties denkbaar voor Nieuwland omdat het relatief nieuwe bouw is (gebouwd rond 1990 en 2005).

6. Ik woon in de wijk Nieuwland, hoe en wanneer word ik gevraagd mee te denken?

In april 2020 bent u per brief op de hoogte gesteld dat uw wijk als eerste van het aardgas gaat. De komende periode gaan we op zoek naar een manier om, ondanks de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19), met u en bewoners in de wijk in gesprek te gaan. U wordt hier t.z.t. per brief over geïnformeerd.

7. Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

In Brielle wordt met de overgang naar aardgasvrij gestart in de wijk Nieuwland. De andere wijken en kernen van Brielle komen pas na 2030 aan de beurt voor een overstap. De volgorde en precieze planning  van de wijken na 2030 zijn nog niet bepaald. Los van deze planning kunnen inwoners en ondernemers altijd zelf het initiatief nemen om van het aardgas af te gaan. Bij de WoonWijzerWinkel, het energieloket van gemeente Brielle, kunt u  als woningeigenaar terecht voor onafhankelijk en deskundig advies over het energiezuiniger maken van de woning.

8. Ik wil niet meedoen, wat nu?

Meewerken aan een alternatief voor aardgas is op dit moment nog geheel vrijwillig. Er is geen verplichting voor huiseigenaren om op een bepaald moment van het gas af te gaan. Dit gaat de komende jaren waarschijnlijk veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Nu meewerken kan daarom aantrekkelijk zijn omdat u nu invloed kunt uitoefenen op de te maken keuzes en het tempo van de overgang.

9. Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Er zijn verschillende duurzame alternatieven om mee te koken en te verwarmen. Het beste alternatief verschilt per gebied en per woning. In dichtbebouwde delen van de stad kunnen  elektrische oplossingen en warmtenetten geschikte alternatieven zijn. Voor buitengebieden kan groen gas mogelijk een goed alternatief zijn.

All electric
All-electric is de verzamelnaam voor individuele oplossingen waarbij de woning helemaal met elektriciteit wordt verwarmd. Als het kan wordt de elektriciteit op of rond het gebouw opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Elektrische warmtepompen verwarmen vervolgens meestal het water en de ruimtes. Als er zelf niet genoeg elektriciteit opgewekt kan worden, gebruiken all-electric gebouwen stroom van het landelijke elektriciteitsnet.

Warmtenet / stadswarmte
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond. Door deze leidingen stroomt warm water. Dit water komt van een centrale bron en de warmte kan worden geleverd door restwarmte vanuit de industrie of een warmtebron uit de diepe ondergrond (geothermie). Het warme water gaat via de leidingen van de bron naar de woningen, kantoren en andere gebouwen.

De ondergrond van Brielle lijkt kansrijk voor het ontwikkelen van warmtebronnen. De gemeente zet zich daarom in voor nader onderzoek naar geothermische warmte.
Een andere mogelijke warmtebron betreft de restwarmte van de Rotterdamse Havenindustrie. Samen met onder andere de provincie Zuid-Holland willen wij kijken of aansluiting op het bestaande warmtenet in Rotterdam zinvol en/of haalbaar is.

Groen gas/waterstof
Groen gas wordt gemaakt van restmateriaal zoals mest, slib en gft-afval of andere plantaardige reststromen (biomassa). Overstappen op groen gas is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er op dit moment nog maar heel weinig biogas beschikbaar in Nederland. En het biogas dat er is, wordt niet alleen in het gasnet gestopt, maar ook gebruikt voor transport en in de industrie. In deze sectoren zijn minder duurzame alternatieve voor aardgas beschikbaar, waardoor biogas voor die bedrijven hard nodig is om duurzamer te worden.

De techniek rondom waterstof is nog in ontwikkeling. Waterstof is op zichzelf geen energiebron, het is een energiedrager. Er is wind- of zonne-energie nodig om waterstof te produceren. Bij de productie van waterstof en het vervolgens weer omzetten van waterstof naar elektriciteit of warmte gaat echter behoorlijk wat energie verloren. Op dit moment wordt daarom voor het gebruik van waterstof vooral naar de industrie en transport gekeken omdat daar nog niet veel alternatieven beschikbaar zijn voor aardolie of aardgas.

10. Hoe werkt een warmtenet?

Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Meer informatie over de werking van een warmtenet vind u op hierverwarmt.nl/warmtenetten.

Welke warmtevoorziening krijgen de woningen in mijn wijk?
Er bestaat niet een oplossing voor de hele gemeente. Wat het beste alternatief is voor aardgas verschilt per gebied en hangt af van meerdere factoren:

  • Wat zijn de wensen van de bewoners?
  • Wat zijn de kenmerken van het gebouw, zoals bouwjaar, staat van onderhoud en bouwtechnische kwaliteit?
  • Zijn de energienetten nog in goede staat? Of zijn deze aan vervanging toe?
  • Zijn er mogelijkheden om elektriciteit of warmte van lokale bronnen te gebruiken?
  • Is er een mogelijkheid om de renovatie van woningcomplexen te combineren met de aanleg van andere energie-installaties?

In de wijk Nieuwland, waar gestart wordt met het aardgasvrij maken, wordt een warmteplan opgesteld waarin de keuze voor de nieuwe warmtevoorziening wordt gemaakt. Dit warmteplan wordt samen met de bewoners en partners in de wijk opgesteld. De gemeenteraad stelt het plan uiteindelijk vast.

11. Krijg ik dezelfde oplossing als mijn buren, of kan ik zelf een oplossing kiezen?

In de praktijk zullen veel mensen eenzelfde oplossing krijgen als hun buren. Wanneer bijvoorbeeld een wijk of straat wordt aangesloten op een warmtenet zullen de meeste buurtbewoners voor deze oplossing kiezen. Dit is echter geen verplichting. De verwachting is dat bewoners in de toekomst een recht op warmte krijgen waarbij men vrij is om te kiezen voor een individuele “all electric” oplossing of voor collectieve systemen (als deze beschikbaar zijn).

12. Wat kan ik nu al doen om mijn woning voor te bereiden?

Als u een eigen woning heeft kunt u al voorbereidingen treffen om aardgasvrij te wonen.
We willen uiteraard voorkomen dat u dubbele kosten maakt. Daarom geven we hieronder tips wat u nu alvast kunt doen:

  • Gaat u binnenkort verbouwen of een nieuw huis of gebouw laten bouwen? Laat u dan goed informeren over de mogelijkheden van aardgasvrij verwarmen en koken. 
  • Vervangt u binnenkort uw keuken of cv-ketel? Vraag dan advies over welke type ketel u het beste kunt aanschaffen en of elektrisch koken een optie voor u is. Op deze website leest u meer over de vervanging van een cv-ketel in uw situatie.
  • U kunt uw huis of gebouw al isoleren. Een goed geïsoleerd huis of gebouw zorgt voor lagere energiekosten en meer comfort. Isolatie staat los van de wijze waarop u uw huis verwarmt of in de toekomst gaat verwarmen. Op de website van ons regionaal energieloket www.woonwijzerwinkel.nl vindt u meer informatie over isolatie-maatregelen.

Te downloaden: Warmtetransitievisie Voorne-Putten