Afval

Omgekeerd Inzamelen van afvalinzameling naar grondstofinzameling 
 

In een minuut zien wat omgekeerd inzamelen in  Brielle betekent?        Bekijk de animatievideo!


In september 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat Brielle in 2018 over gaat op een andere manier van afvalscheiding, het zogenaamd omgekeerd inzamelen.

Hierbij is de ambitie uitgesproken om uiterlijk 2020 het aandeel restafval te verlagen naar maximaal 100 kg per inwoner.Door het huidige afvalbeleid om te buigen naar een grondstoffenbeleid, werkt de gemeente mee aan de doelstellingen om duurzamer en milieubewuster met de leefomgeving van haar inwoners om te gaan.

Omgekeerd inzamelen houdt in dat het restafval niet meer thuis wordt opgehaald, maar juist  grondstoffen die hergebruikt worden, zoals de PMD die bestaat uit plastic, metalen en drankenkartons, gft-afval en oud papier. Het overblijvende restafval wordt verzameld in ondergrondse containers. Het plaatsen van ondergrondse (restafval)containers is een onderdeel van dit beleid. Hiervoor zijn locatieplannen gemaakt voor de ondergrondse afvalcontainers. Deze locatieplannen zijn met u besproken tijdens inloopavonden eerder dit jaar en aangepast (voor zover mogelijk) aan de opmerkingen die u heeft gemaakt. Om vast te stellen of op een locatie ondergrondse afvalcontainers kunnen komen, is gekeken of er obstakels in de grond zitten zoals kabels, leidingen of rioolbuizen. Deze zomer zijn de ontwerp-locatieplannen vast gesteld door het college van burgemeester en wethouders en zijn nu definitief. Dit betekent dat we nu verder kunnen en de ondergrondse afvalcontainers kunnen worden geplaatst.

Op maandag 3 september 2018 zijn de werkzaamheden gestart voor de plaatsing van de ondergrondse (restafval)containers.

Eerst worden de betonnen buiten-bakken geplaatst. Daarna zullen de zogenoemde collectors (inclusief inwerpzuil) hierin gehangen worden.

Er is gestart met het plaatsen van de betonnen bakken waarvan bekend is dat er geen belemmering zou zijn van kabels en leidingen. In de praktijk komt het dan een enkele keer voor dat er toch kabels en leidingen in de grond aanwezig zijn. Dit is onder andere op een locatie in Zwartewaal het geval. Het is dan niet mogelijk om die bak te plaatsen. Er wordt dan gekeken naar een alternatieve locatie in samenspraak met Stedin, de beheerder van kabels en leidingen. In Zwartewaal heeft dit ertoe geleid dat plaatsing mogelijk werd. Inmiddels zijn er ruim 50 betonbakken geplaatst en is ook een begin gemaakt met het inhangen van de collectors (inclusief de inworpzuil) voor restafval, papier en plastic.

Uitrol mini-containers

De uitrol van de mini-containers zal begin januari 2019 plaatsvinden voorafgaande aan de inname van de grijze mini-container voor restafval. Afhankelijk van de inzameldag van het restafval heeft u mogelijk nog enkele dagen de grijze mini-container in bezit. Naar verwachting zijn in de overgangsfase de ondergrondse restafvalcontainers al beschikbaar, eventueel zonder gebruik te maken van de milieupas.

Ontvangen milieupas

U ontvangt deze maand een brief waarin u informatie vindt over de voorgenomen veranderingen rond het Omgekeerd Inzamelen, over de omwisseling van de mini-containers, de ingebruikname van de ondergrondse containers en de nieuwe milieupas. Eind dit jaar ontvangt u een brief met daarin specifiek voor u de datum van de omwisseling, welke ondergrondse containers op welke locaties zijn toegewezen, de nieuwe inzameldagen, het gebruik van de milieupas en de nodige informatie hoe het afval te scheiden.

Zolang u die brief nog niet heeft gehad, blijft de inzameling van het restafval, het GFT en het papier (OPK) en plastic (PMD) plaatsvinden op de wijze zoals u nu gewend bent. Meer informatie vindt u op deze pagina. Ook wordt u via de gemeentepagina op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. 


Kaartje locaties ondergrondse containers

Locatieplannen ondergrondse containers

Afvalkalender en ophaalroutes

Gemeente Brielle kiest voor omgekeerd inzamelen

Milieupas

Stadswerf en aanbieden grof vuil

Kliko (afvalbak) aanvragen