Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven, wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Dat geldt voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een ziekte, handicap of beperking. Sommige mensen hebben hulp nodig om zelfstandig te kunnen leven en mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening. Hierbij kijken we goed naar uw behoefte en naar wat u nodig heeft. Bijvoorbeeld een rolstoel, een scootmobiel, hulp bij het huishouden of een aanpassing van uw woning. Ook kan het zijn dat individuele begeleiding of dagbesteding voor u nodig is.

U kunt bij ons een melding doet met een verzoek om ondersteuning op basis van de Wmo. Voordat we tot een besluit kunnen komen of u de hulp krijgt, willen we een aantal dingen van u weten. Gebruik van de Wmo brengt namelijk ook verplichtingen met zich mee. Een van die verplichtingen is dat u ons de nodige informatie geeft.

Wacht u op bericht over uw aanvraag voor een Wlz-indicatie?

Een melding doen

U heeft alles geprobeerd om met hulp van uw familie, vrienden en kennissen of bij welzijns- of vrijwilligersorganisaties uw probleem op te lossen, maar het is u uiteindelijk niet gelukt. Als u écht ondersteuning nodig heeft en u kunt dat zelf niet vinden, dan kunt u ons om hulp vragen.  

Een melding bij het Wmo loket kan als volgt.

U kunt contact opnemen met het Wmo loket (houd uw ID bewijs bij de hand). Het Wmo loket is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 0181-471111 of per e-mail: wmo@brielle.nl

Of u kunt een melding doen via het digitale meldingsformulier 
Wij nemen daarna contact met u op.

Het meldingsformulier kunt u ook opvragen bij de WMO consulenten.

Wat gebeurt er daarna met mijn melding

Na uw melding neemt één van onze Wmo-consulenten contact met u op. Afhankelijk van uw vraag plant hij/zij met u een persoonlijk gesprek in, het zogenoemde "keukentafelgesprek". Hieronder lichten we de stappen in het proces kort toe.

1. Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek met een Wmo consulent, vindt bij u thuis, in het stadskantoor of via de telefoon plaats. De consulent onderzoekt samen met u wat precies uw vraag is. Het gesprek heeft als doel zicht krijgen op uw leefsituatie en de mate waarin u zich in het dagelijks leven kunt redden. Ook wil de consulent horen wat u zelf heeft gedaan om ondersteuning te regelen en zal worden gekeken welke ondersteuning u nodig heeft. In het keukentafelgesprek bespreken we ook altijd wat we van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten.   

Het is wenselijk dat er ook een familielid, mantelzorger of iemand die u goed kent, bij het gesprek  aanwezig is. Deze mensen kunnen u en ons wellicht helpen uw situatie duidelijker te maken en alle informatie goed op een rij te zetten. Kan er niemand bij het gesprek aanwezig zijn of wilt u eerst meer professionele informatie of een onafhankelijk advies? Neem dan contact op met de cliëntondersteuning van stichting MEE. Deze hulp is gratis en is geheel op uw ondersteuning gericht.

Tijdens het keukentafelgesprek wordt uw melding samen met u besproken en wordt uw situatie uitgebreid bekeken. We vragen u eventueel om aanvullende informatie.  Daarnaast kunnen we een onafhankelijk advies opvragen bij een medisch adviseur om uw medische situatie te kunnen beoordelen.

Na het gesprek stemmen we met u af, of en welke ondersteuning mogelijk is. Ook bespreken we wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en wanneer dat bereikt moet zijn.

De Wmo consulent schrijft na het keukentafelgesprek een verslag. Daarin staat of de melding van uw ondersteuningsvraag terecht is, wat u zelf al heeft geprobeerd om hulp te krijgen, waarom dat eventueel niet gelukt is, met welke Wmo-voorziening wij u kunnen helpen en welke afspraken zijn gemaakt.

Als uw melding niet terecht blijkt, kijken we samen met u naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld in uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties of met andere wettelijke voorzieningen.

U kunt in het verslag nalezen hoe de gemeente uw melding heeft behandeld en wat het resultaat ervan is. Dit verslag is tevens de aanvraag voor de Wmo-voorziening.

2. Het besluit

Wij nemen binnen 8 weken, vanaf de binnenkomst van uw melding, een besluit. Dit noemen we een beschikking. Als dat toch langer duurt, bijv. doordat nog niet alle informatie beschikbaar is, dan laten wij u dat weten.

Bij een positief besluit krijgt u een beschikking waarin staat dat u voor een bepaalde voorziening in aanmerking komt. Tevens staan daarin uw plichten vermeld, zoals het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw leefsituatie, de eigen bijdrage die u moet betalen, de duur van de ondersteuning, de te behalen resultaten en hoe de ondersteuning ingezet gaat worden.

Bij individuele voorzieningen betaalt u altijd verplicht een eigen bijdrage.

3. Volgen van de ondersteuning

Wij volgen in veel gevallen of de Wmo-ondersteuning goed verloopt en of die u ook helpt. Als dat niet het geval is, dan verwachten we dat u dat aangeeft bij de Wmo-consulent. Dat geldt ook voor het geval dat u merkt dat de ondersteuning niet het gewenste resultaat heeft. Dan kunnen we kijken of de ondersteuning voor uw situatie nog passend is.

 

Aanbieders

Keuzewaaier begeleiding wmo 

Keuzewaaier huishoudelijke ondersteuning 

Vervoersmogelijkheden

Woningaanpassingen en dagbesteding vallen onder de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Voor de Wmo voorziening betaalt u een eigen bijdrage van maximaal. € 19,-- per maand.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of een scootmobiel. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage.

Voor beschermd wonen geldt een andere eigen bijdrage. De berekening van deze bijdrage is hetzelfde als voor de wet langdurige zorg. 

Uitzonderingen

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Indien u een inkomen heeft tot 130% van het minimum, dan kunt u gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering, de eigen bijdrage van de Wmo worden hierin gedekt. 

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een Wmo voorziening kan op twee manieren worden verstrekt: als zorg in natura of als een persoonsgebonden budget (pgb). Wanneer u kiest voor zorg in natura kunt u kiezen uit één van de aanbieders waarmee de gemeente een contract gesloten heeft. Met een pgb kunt u zelf een aanbieder uitzoeken die de benodigde voorziening levert.

Kiezen voor een PGB betekent dat u ook zelf dingen moet doen die de gemeente anders voor u zou doen.

U of uw vertegenwoordiger moet zelf een pgb-plan maken, waarin u motiveert waarom een pgb voor u een betere oplossing is dan zorg in natura. U moet in dit plan ook aangeven welke aanbieder u gaat kiezen,  wat de kosten van de voorziening zijn, hoe de kwaliteit is gewaarborgd etc. Ook dient u een overeenkomst met de aanbieder te sluiten en die in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank. De uitbetaling van de leverancier of aanbieder verloopt ook via de Sociale Verzekeringsbank. U krijgt het pgb dus niet op uw eigen bankrekening gestort.

Voor meer informatie over het PGB en de verantwoordelijkheden die daarbij horen verwijzen wij u naar de folder “Informatiefolder dienstverlening PGB” van de SVB. Heeft u overige vragen over de aanvraag van een PGB, dan kunt u contact opnemen met het loket Wmo.