Water in de kruipruimte, een vochtige woning, schimmelvorming, een muffe lucht of een drassige tuin kunnen het gevolg zijn van hoge grondwaterstanden. Heeft u een probleem met grondwater dan vraagt u zich natuurlijk af wat er aan gedaan kan worden en wie dit gaat uitvoeren?

Uw eigen verantwoordelijkheid

De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van grondwaterproblemen op eigen terrein en voor een goede staat van de woning op het perceel. Dit is wettelijk vastgelegd. Een goede staat van uw eigen woning en perceel betekent onder andere dat verblijfsruimtes vochtdicht moeten zijn. Als er grondwateroverlast is, moeten eigenaren zelf maatregelen treffen.

De verantwoordelijkheid van de gemeente Brielle

In de Waterwet is vastgelegd dat de gemeente een grondwaterzorgplicht heeft. Dit betekent dat de gemeente dezelfde verantwoordelijkheid heeft als een particuliere eigenaar, maar dan voor het openbaar gebied. Dit geldt alleen als er sprake is van aanhoudende grondwateroverlast. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie behoren. Doelmatig betekent dat er een afweging moet worden gemaakt tussen de kosten van de maatregelen en de schade en impact van de overlast.

De gemeente Brielle is niet verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen op particuliere percelen. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. De gemeente kan wel een rol spelen in het verwerken van overtollig grondwater vanuit particuliere percelen. Een voorbeeld hiervan is de inzameling van drainagewater van individuele percelen.

De grondwaterzorgplicht van de gemeente houdt wel in dat de gemeente een regierol heeft. De gemeente is bij grondwateroverlast het eerste aanspreekpunt voor een inwoner of bedrijf. Vanuit haar regierol kan de gemeente klachten verzamelen en onderzoek uitvoeren naar de grondwaterstanden. Voor het melden van uw grondwateroverlast kunt u terecht bij ‘een melding doen’.