Watergangen, sloten en plassen staan niet op zichzelf. Ze zijn allemaal een onderdeel van het watersysteem. Soms simpelweg door een aansluiting met het riool, en vaak door technische oplossingen waarmee water in en uit een gebied kan worden geleid. Voorbeelden daarvan zijn duikers, stuwtjes, sluizen en gemalen.

Ook andere middelen om het water te reguleren horen bij het watersysteem: de waterkeringen en (zee)dijken. Die beschermen het gebied binnen de dijken tegen overstromingen. Al deze onderdelen en waterpartijen zoals havens, singels, watergangen, sloten en vijvers vormen samen het watersysteem, waarmee de hoeveelheid en deels ook de kwaliteit van het water op peil wordt gehouden.

Waterschap Hollandse Delta is samen met de gemeente Brielle verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem. Binnen de dijken wordt het water permanent beheerd. De waterpeilen in de polders zijn afgestemd op het ruimtegebruik. Het overtollige water wordt door gemalen weggepompt naar de rivieren en afgevoerd naar zee. In droge perioden wordt het waterniveau juist op peil gehouden. Dit gebeurt door water in te laten vanuit de omliggende grotere wateren.

Een overzicht van alle waterlopen in en rondom Brielle is beschikbaar op de website van waterschap Hollandse Delta.

Via deze digitale kaart van het watersysteem is allerlei detailinformatie over de waterlopen op te vragen. Op deze kaart kunt u o.a. zien wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.