Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor een nieuwe rioolaansluiting, bijzondere lozingen op de riolering, het dempen van een sloot of voor het maken van een steiger. De gemeente is niet de enige instantie die deze vergunningen verleent. Wel is het zo dat u deze vergunningen altijd bij of via de gemeente kunt aanvragen.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Op www.omgevingsloket.nl(externe link) kunt u een 'vergunningcheck' doen. Via deze website is het mogelijk om een watervergunning en tevens een omgevingsvergunning digitaal aan te vragen. Indien u graag schriftelijk de aanvraag wilt indienen, kunt u na het uitvoeren van de vergunningcheck de betreffende formulieren uitprinten, invullen en opsturen.

Aansluiten op de riolering

Als u op de gemeentelijke riolering wilt aansluiten, heeft u daarvoor de instemming of een rioolvergunning nodig van de gemeente. In Nederland heeft elk perceel met bebouwing dat binnen 40 meter van de gemeentelijke riolering ligt de wettelijke verplichting hierop aan te sluiten.

Voor een nieuwe (huis)aansluiting op de gemeentelijke riolering dient het formulier rioolaansluiting te worden ingevuld.

Lozen op de riolering

Voor afvalwaterlozingen vanuit bedrijven geldt het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Bedrijven die afvalwater lozen op de openbare riolering, moeten dit melden bij de gemeente. Dat geldt ook voor het (tijdelijk) lozen van grondwater. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden, voor andere lozingen vraagt u een milieuvergunning aan.

Particulieren en overige bedrijven hoeven geen milieuvergunning aan te vragen, maar moeten wel de toestemming tot aansluiting of een rioolvergunning hebben. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe de vergunningcheck(externe link) bij het omgevingsloket. Hier kunt u ook een vergunning aanvragen of een melding doen.

Grondwater of oppervlaktewater onttrekken

Als u grondwater of oppervlaktewater wilt onttrekken, heeft u mogelijk een watervergunning nodig.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij een (bouwput)bemaling, voor beregening van gewassen of een grondwatersanering. De watervergunning wordt verleend door het waterschap. In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Het is in het algemeen verstandig om van tevoren contact op te nemen met het waterschap over een aanvraag. Veel activiteiten vallen onder algemene regels. Dan is vaak geen watervergunning nodig en hoeft u alleen een melding te doen. 

Alle informatie over het onttrekken van grondwater vindt u op de website van waterschap Hollandse Delta(externe link). Wanneer u, bijvoorbeeld ten behoeve van een bemaling/sanering, ook op de gemeentelijke riolering loost, is tevens toestemming van de gemeente nodig. 

Andere activiteiten op of bij het water en waterkeringen

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op de waterkwaliteit of op de doorstroming van water. Voor bijvoorbeeld het bouwen in of nabij het water vraagt u een watervergunning aan bij het waterschap. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Aanleg/bouw van een steiger;
  • Slaan van een damwand;
  • Leggen van een dam (met duiker);
  • Aanleg van drainage;
  • Bouwen, beplanten of het plaatsen van hekwerk binnen een bepaalde afstand van de sloot;
  • Dempen of graven van een watergang/sloot/greppel;
  • Grondwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden in de nabijheid van een waterkering/dijklichaam.
  • Lozen van (afval)water op oppervlaktewater

Het is in het algemeen verstandig om van tevoren contact op te nemen met het waterschap over een aanvraag. Veel activiteiten vallen onder algemene regels. Dan is vaak geen watervergunning nodig en hoeft u alleen een melding te doen.