Proces vorming integraal veiligheidsbeleid

Het komen tot een integraal veiligheidsbeleid is een uitgebreid proces. Als leidraad voor dit proces is gebruik gemaakt van de methode Kernbeleid Veiligheid. Kernbeleid Veiligheid helpt gemeenten bij het opstellen van een strategische visie, het selecteren van prioriteiten, het coördineren van de samenwerking met ketenpartners en geeft richtlijnen voor de organisatorische borging van het beleid. Daarnaast wordt in een actieprogramma de hoofdlijnen van beleid vertaald in concrete acties, taakverdeling en termijnen. Het volledige proces inclusief de daaruit voortkomende producten staan hieronder weergegeven.

Stap 1 – Startnotitie

In de startnotitie staat weergegeven op welke wijze en met welke partners het Integraal Veiligheidsbeleid tot stand zal komen.

Klik hier om de startnotitie in te zien.

Stap 2 en 3 – Veiligheidsanalyse en prioritering

De stappen 2 en 3 zijn tegelijk genomen. De veiligheidsanalyse heeft in 2014 en 2015 plaatsgevonden. De veiligheidsanalyse geeft inzicht in de veiligheidssituatie in de gemeente Brielle.De veiligheidsanalyse is in samenwerking met verschillende interne (afdelingen binnen de gemeente) en externe partners (onder andere brandweer en politie) opgesteld.

Ook zijn de bewoners van de gemeente Brielle door middel van het ‘burgerpanel’ betrokken bij het opstellen van de veiligheidsanalyse. In de maanden juni en juli van 2014 zijn de 805 leden van het burgerpanel gevraagd naar het algeheel oordeel over de veiligheid in de gemeente Brielle en is gevraagd aan welk veiligheidsaspect de gemeente meer aandacht zou moeten besteden. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de veiligheidsanalyse.  

De eindconclusie van de veiligheidsanalyse beschrijft de prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Het is de bevoegdheid van de raad om uiteindelijk de prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 vast te stellen. De raad heeft op 14 april 2015 kennis genomen van de Veiligheidsanalyse 2015 en de voorgestelde prioriteiten vastgesteld.

De vastgestelde prioriteiten voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn:

  • Behouden van de huidige fysieke kwaliteit van gemeente Brielle en waar mogelijk verbeteren.
  • Terugdringen van het aantal inbraken in woningen, garages en schuren.
  • Terugdringen van jongerenoverlast.
  • Terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren
  • Meer aandacht voor radicalisering

Klik hier om de Veiligheidsanalyse 2015 in te zien.

Stap 4 – Integraal Veiligheidsbeleid

Nadat inzicht is verschaft in de veiligheidssituatie van gemeente Brielle en de prioriteiten zijn vastgesteld, is het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 opgesteld. Net als bij de veiligheidsanalyse is het beleidskader onderverdeeld in de vijf veiligheidsvelden en zijn dezelfde partners betrokken bij de totstandkoming van het beleidskader. Het integraal veiligheidsbeleid geeft weer binnen welk beleidskader alle betrokken partners kunnen werken.

Klik hier om het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 in te zien.

Stap 5 – Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid

Het beleid, omschreven in de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 is vertaald naar concrete acties in het Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2016. Per veiligheidsveld staat aangegeven welke acties de komende jaren worden uitgevoerd, welke partner dat gaat doen en welk doel geoogd wordt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2015 het actieprogramma vastgesteld.

Klik hier om het Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2016 in te zien.