Update 4 Plas van Heenvliet augustus 2021 

Werkzaamheden Plas van Heenvliet eind augustus hervat     

                                                                                                                                                               13-08-2021

Op vrijdag 6 augustus 2021 is door gemeente Brielle en de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet een overeenkomst getekend over de verdere (her)ontwikkeling van de Plas van Heenvliet. Eind augustus gaat de combinatie in opdracht van de gemeente verder met het inrichten van de Plas als recreatieplas. De ontwikkeling is een kans om de recreatiemogelijkheden voor Zwartewaal en het eiland te verbreden.

Vorig jaar is na onderzoek door het RIVM mede geconcludeerd dat de 200.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG), die gebruikt is om de zuidoostelijke oevers op te hogen geen gevaar is voor de gezondheid van mensen. Vanuit wet- en regelgeving moet een leeflaag worden aangebracht van minimaal een halve meter, zodat er geen direct contact kan optreden met de TGG. Eind augustus start de combinatie Plas van Heenvliet met het aanbrengen van de nieuwe leeflaag. De aannemerscombinatie brengt een leeflaag van 1 meter rondom de plas. De gemeente heeft dit naar aanleiding van de expertmeeting besloten om geen enkel risico te nemen.

Planning

De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid heeft begin augustus geoordeeld dat de start van de werkzaamheden het broedseizoen niet in de weg zitten. Daarnaast is door waterschap Hollandse Delta de benodigde watervergunning verleend. Dit betekent dat in de week van 23 augustus de voorbereidende werkzaamheden van de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet starten. De week daaropvolgend wordt door de combinatie gestart met het aanbrengen van de nieuwe leeflaag en zal er verder worden gegaan met het nuttig toepassen van grond en bagger in en rondom de Plas van Heenvliet.

Meer informatie

Op de website van de gemeente www.brielle.nl/plasvanheenvliet is meer informatie te vinden over de ontwikkeling en is het RIVM onderzoeksrapport te downloaden. 

Update 3 Plas van Heenvliet juni 2021
 

Geen gezondheidseffecten verwacht door vervuiling sloot Wieldijk

29-06-2021

Er is door bewoners in Zwartewaal vervuiling geconstateerd in de sloot naast de Wieldijk. Daarop zijn direct de verantwoordelijke instanties benaderd. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de vervuiling en waar de oorzaak van deze vervuiling ligt.

Waterschap Hollandse Delta heeft de sloot langs de Wieldijk gecontroleerd en het oppervlaktewater is onderzocht. Daaruit blijkt dat het water onder andere een verhoogde concentratie sulfaat bevat. Het is op dit moment nog onduidelijk waar deze verhoogde concentraties vandaan komen.

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond gevraagd om aan de hand van de analyseresultaten te bepalen of er een risico is voor de volksgezondheid. De gemeente wil absoluut geen risico’s nemen met de volksgezondheid en veiligheid in de omgeving van de Plas van Heenvliet.

Conclusie gezondheidskundige beoordeling analyseresultaten sloot aan de Wieldijk

De conclusie van de GGD; “Het water in de sloot voldoet niet aan de drinkwaternorm en aan de drinkwaterrichtlijn van de WHO, maar daar is het water ook niet voor bedoeld. Voor deze analyse zijn wij er van uit gegaan dat de sloot aan de Wieldijk niet voor recreatie gebruikt wordt. Zelfs als iemand per ongeluk in de sloot belandt en daarbij een hoeveelheid slootwater inslikt, zijn er op basis van de gemeten gehalten chemische stoffen geen gezondheidseffecten te verwachten.”

Zodra er meer duidelijk is over de oorzaak en de verdere stappen of maatregelen die in het kader van de volksgezondheid en veiligheid (moeten) worden genomen, worden de inwoners van Zwartewaal direct en actief geïnformeerd door de gemeente. En ook op de website van de gemeente wordt de laatste stand van zaken actief gedeeld. 

Update 2 Plas van Heenvliet juni 2021
 

Onderzoek vervuiling sloot Wieldijk

15-06-2021

Er is door bewoners in Zwartewaal vervuiling geconstateerd in de sloot naast de Wieldijk. Daarop zijn direct de verantwoordelijke instanties benaderd. De gemeente wil absoluut geen risico’s nemen met de volksgezondheid en veiligheid in de omgeving van de Plas van Heenvliet.

Onderzoek ingesteld

Waterschap Hollandse Delta heeft de sloot langs de Wieldijk gecontroleerd en het oppervlaktewater is bemonsterd. De eerste analyses gaven aanleiding om opnieuw te meten. Daaruit blijkt dat het water onder andere een verhoogde concentratie sulfaat bevat.Het is op dit moment nog onduidelijk waar deze verhoogde concentraties vandaan komen. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de GGD gevraagd om aan de hand van de analyseresultaten te bepalen of er een risico is voor de volksgezondheid.

Samenwerking

Daarnaast is er overleg tussen alle direct betrokken partijen: de gemeente, DCMR, het waterschap en de Combinatie Plas van Heenvliet. Samen onderzoeken we de oorzaak van de vervuiling en werken we aan een oplossing. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak van de verhoogde waarden. Een van de opties die wordt onderzocht is of er sprake is van afwatering en uittredend water vanuit (de bodem onder) de Thermisch Gereinigde Grond (TGG). In dat geval kan het afdekken van de TGG tot een vermindering van de vervuiling leiden. Het waterschap en de Combinatie zijn leidend in dit onderzoek als verantwoordelijke partijen. 

Zodra er meer duidelijk is over de oorzaak en de verdere stappen of maatregelen die in het kader van de volksgezondheid en veiligheid (moeten) worden genomen, worden de inwoners van Zwartewaal direct en actief geïnformeerd door de gemeente. En ook op de website van de gemeente wordt de laatste stand van zaken actief gedeeld.

Afpompen water uit de sloot

Direct nadat de vervuiling is vastgesteld, heeft het waterschap alle benodigde maatregelen genomen om verdere verspreiding ervan zoveel mogelijk te voorkomen. Ze hebben daartoe het vaste gemaal, dat water vanuit de sloot naar de Plas van Heenvliet pompt, uitgeschakeld. Ook hebben ze in de sloot een dam aangebracht, zodat het vervuilde water op één plek bleef. Het vervuilde water is tijdelijk afgevoerd per tankwagen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Inmiddels heeft het waterschap beter inzicht in de situatie en is geconstateerd dat de waardes in de hele sloot verhoogd zijn. Daarom is de dam weer verwijderd. Het vaste gemaal blijft wel uit staan, zodat het slootwater niet in de Plas van Heenvliet komt. In plaats daarvan wordt er – als het water in de sloot te hoog komt te staan- met een noodpomp water uit de dijksloot naar het Kanaal door Voorne gepompt. Er is voor deze oplossing gekozen, omdat het nabijgelegen Voedingskanaal gebruikt wordt om landbouwgronden te beregenen.

Update 1 Plas van Heenvliet januari 2021

12-01-2021

Afgelopen maand is de gemeenteraad van Brielle geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Waterschap Hollandse Delta heeft in januari ook de vergunning verleend(externe link) aan de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet om in de plas te mogen storten. Zodra de werkzaamheden aan de Plas van Heenvliet worden hervat, worden de inwoners van Zwartewaal en de Dorpsraad Zwartewaal hierover geïnformeerd.