Bewonersinitiatieven gemeente Brielle

Subsidie bewonersinitiatieven

Gemeente Brielle biedt inwoners vanaf 1 maart 2017 de mogelijkheid om een financiële bijdrage te krijgen voor activiteiten of verbeteringen in de buurt. Hiermee stimuleert de gemeente haar inwoners om zelf initiatieven te nemen. Als voorwaarde staan maatschappelijke meerwaarde en versterking van saamhorigheid en leefbaarheid in de buurt centraal.

Er is totaal een bedrag van € 5000 beschikbaar. Per initiatief wordt een subsidie verleend tot een bedrag van maximaal € 750,- per initiatief. Voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een cofinanciering van minimaal 50%. Behandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Rekenvoorbeeld

Er wordt op initiatief van een buurt een begroting opgesteld. Hieruit blijkt dat er € 500,- nodig is voor het initiatief. De buurt kan dan maximaal € 250,- subsidie aanvragen bij de gemeente en moet zelf € 250,- financieren. Dit kan bijvoorbeeld door een eigen bijdrage van buurtbewoners, sponsoring van bedrijven of via een fondsaanvraag.

Aanvragen

Indien u een aanvraag wilt indienen voor de subsidie bewonersinitiatieven dan kunt u dit doen uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de dag waarop het bewonersinitiatief waarvoor de subsidie is bedoeld plaatsvindt.  Dit kan middels het bijbehorende aanvraagformulier. Vervolgens beslist het college binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag en ontvangt u hierover bericht. U kunt vooraf de beleidsregels bewonersinitiatieven doorlezen, zodat u weet op welke punten de aanvraag beoordeeld zal worden.

Voorbeelden van buurtinitiatieven

  • Een groep bewoners organiseert een thema-avond in de buurt over een maatschappelijk thema.
  • Een groep bewoners die een grote opruim/schoonmaakactie organiseert in de buurt
  • Een buurtvader- en moeder project opstarten om (meer) in contact te staan met de jongeren in de buurt
  • Een groep bewoners organiseert koffie ochtenden waar jongeren ouderen helpen met het leren omgaan met een telefoon, email en/of social media.
  • In gezamenlijkheid met de buurt een groenvoorziening opknappen.

Ter inspiratie


Te downloaden: