Gregor Rensen

Burgemeester
drs. Gregor Rensen

e-mail ggj.rensen@brielle.nl
tel.: 0181-471100

G.G.J. Rensen: Portefeuille

Bestuurlijke zaken

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Burgerzaken / verkiezingen
 • Representatie en Kabinetszaken
 • Integriteit
 • Stedenband
 • Regionale samenwerking

Openbare orde en Veiligheid

 • Coördinatie veiligheidsbeleid
 • Politie
 • Brandweer
 • Bestuursrechtelijke handhaving
 • APV
 • BOA’s
 • Huisverboden
 • In Bewaring Stellingen (IBS)
 • Ondermijning
 • Evenementenbeleid, incl. vergunningen en handhaving

Juridische zaken

 • Algemene Wet Bestuursrecht (beroep- en bezwaar, klachten)
 • WOB

Communicatie

 • Communicatie- en participatiebeleid
 • Externe communicatie
 • Participatiebeleid

Public Relations

 • Evenementenbeleid, incl. vergunningen en handhaving
 •  Jubileumjaar 2022
 •  Den Briel – Lezing

Personeel en organisatie

 

Marketing

 • Marketingbeleid breed

Projecten

 • Jubileumjaar 2022, incl. Den Briel - Lezing

G.G.J. Rensen: (Neven-)funties

Nevenfuncties

 • Directeur-eigenaar PubliekGoed, Voorburg - bezoldiging: slapend
 • Voorzitter Raad van Toezicht stichting KOV 2Samen, Den Haag - bezoldiging: ja
 • Lid Raad van Toezicht stichting CAV, Zoetermeer - bezoldiging: ja

Functies:

 • Voorzitter College van B&W
 • Voorzitter Raad
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg Werkgever/Werknemers
 • Lid Algemeen Bestuur Syntrophos
 • Lid projectbestuur WOV
 • Lid regiegroep VP
 • Lid Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG)
 • Lid Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Voorzitter van het overleg met de Stichting Jubileumjaar 2022 (i.o.)
 • Lid Algemeen Bestuur GR Streekarchief Voorne-Putten
 • Voorzitter overleg Horeca en veiligheid
 • Voorzitter overleg Jeugd en Veiligheid
 • Deelnemer Strategisch Politieoverleg Voorne
 • Voorzitter Operationeel Politie-overleg Brielle-Westvoorne
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Lid Districtelijk Justitieel Veiligheidsoverleg (DJVO)
 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid (RVO)
 • Voorzitter Operationeel Brandweer Overleg
 • Lid Veiligheids Alliantie Rotterdam-Zuid-Holland Zuid (VAR)
 • Voorzitter Driehoeksoverleg OM-Politie-Burgemeester
 • Deelnemer Platform Hinder & Veiligheid (Deltalinqs
Robert van der Kooi

Wethouder 

ir. Robert van der Kooi 
       

e-mail: rm.vanderkooi@brielle.nl     
tel.: 0181-471100

R.M. van der Kooi: Portefeuille

Financiën

 • Treasurybeleid
 • Voorjaars- en najaarsnota
 • Programmabegroting
 • Jaarverslag en -rekening
 • Interne periodieke rapportages
 • Gemeentelijke belastingen en leges
 • Financial Controlling
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Grondexploitaties (GREX)

ICT & Automatisering

 • Doorontwikkeling en beheer ICT-diensten
 • Kantoorautomatisering incl. invoering zaaksysteem/zaakgericht werken
 • Digitale dienstverlening
 • Digitale informatievoorziening/archivering
 • Digitale veiligheid

Ruimtelijke Beheer

 • Beheer openbare ruimte
 • Verkeer en mobiliteit, incl. parkeren
 • Openbaar vervoer
 • Verkeersveiligheid
 • Straatverlichting
 • Bouw- en Woningtoezicht (handhaving)
 • Wijkgerichte ontwikkeling
 • Wijkgericht werken
 • Regeling burgerinitiatieven
 • Beheer rioleringsstelstel
 • Groenbeleid
 • Havenbeleid
 • Havenbeheer, incl. kademuren
 • Beheer Kreken

Projecten

 • Project Binnenstad- en havenvisie
 • Marketing binnenstad (uitvoering, onderdeel van marketingbeleid Brielle)

Ontwikkeling en beheer accommodaties

 • Accommodatiebeheer en –ontwikkeling sport en cultuur
 • Onderwijshuisvesting

Recreatie en toerisme

 • Gastvrijheidseconomie / vrije-tijdseconomie)
 • Recreatieschap
 • Eilandmarketing recreatie & toerisme (incl.relatie met Marketingsorganisatie Op VP)

Cultuur

 • Theater
 • Bibliotheek
 • Cultuurbeleid en -ondersteuning

R.M. van der Kooi: (Neven-)functies

Nevenfuncties

 • Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten (BNG
 • Aandeelhouder Eneco   
 • Aandeelhouder Stedin
 • Aandeelhouder Evides

Nevenfuncties i.k.v. regionale samenwerking

 • Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH
 • Lid PHO Bereikbaarheid en mobiliteit Voorne-Putten / Kamer ZuidWest
 • Deelnemer aan het Hollandianetwerk
 • Voorzitter bestuur Recreatieschap Voorne-Putten
 • Lid PHO Recreatie & Toerisme Voorne-Putten
 • Lid bestuur SVHW
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Landschapstafel
 • Lid regiegroep VP
 • Vertegenwoordiger binnen vereniging Dimpact
 • Lid AB Syntrophos (v.a. 1 juni 2019)

 

André Schoon

Wethouder

André Schoon   
            

e-mail: aa.schoon@brielle.nl        
tel.: 0181-471100

A.A. Schoon: Portefeuille

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Bestemmingsplannen (incl. Oude Goote en Meeuwenoord)
 • Woonbeleid en woningbouwprogrammering
 • Marketing wonen (uitvoering, als onderdeel van marketing Brielle)
 • Woningbouw, klein- en grootschalige (her)ontwikkeling woonwijken
 • Dorpshart Zwartewaal/Christinalaan
 • Plas van Heenvliet
 • Ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. natuur- en recreatiegebieden
 • Bouw- en woningtoezicht (toetsing/vergunningverlening)
 • Wonen incl. urgenties
 • Grondbeleid en -beheer
 • Verwerving en herontwikkeling gemeentelijk vastgoed (w.o. Arsenaal, politiebureau)

Erfgoed (materieel)

 • Vesting
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie

Economische Ontwikkeling

 • Lokale economie (incl. middenstand)
 • Economische Ontwikkeling buitengebied
 • Terrassenbeleid
 • Agrarische zaken
 • Bedrijventerreinen
 • Marketing Economie (verkoop kavels, aantrekken nieuwe bedrijven, middenstand en economische promotie).

Centrummanagement

 • Centrummanagement (aansturing centrummanager, koppeling met econ.ontw.)

Duurzaamheid, milieu en energie

 • Duurzaamheidsbeleid
 • Circulaire economie
 • Klimaatadaptatie/waterberging
 • Milieubeleid
 • Grondstoffen/afvalinzamelingsbeleid
 • Energietransitie
 • Aardwarmte
 • Windmolens en zonnepanelen
 • Asbestverwijdering

A.A. Schoon: (Neven-)functies

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties

  Functies i.k.v. samenwerkingen

  • Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH
  • Lid Presidium MRDH
  • Lid bestuur Economic Board Voorne-Putten
  • Deelnemer Bestuurlijke tafel Wonen Regio Rotterdam-Rijnmond
  • Deelnemer Duurzame Dialoog Tafel
  • Voorzitter r PFO RO/Wonen Voorne-Putten
  • Deelnemer PFO REO Voorne-Putten
  • Deelnemer overleg ondernemersverenigingen
  • Lid Algemeen Bestuur DCMR
  • Deelnemer namens gemeente in Greenport
  • Lid Vereniging van Gemeenten en Monumenten (erfgoedgemeenten)
  • Deelnemer aan Hollandia Netwerk
  • Deelnemer netwerk Oudhollandse Waterlinie
  Bert van Ravenhorst

  Wethouder

  drs. Bert van Ravenhorst 
         

  e-mail: lt.vanravenhorst@brielle.nl     
  tel.: 0181-471100

  L.T. van Ravenhorst: Portefeuille

  Welzijn 

  • Sportbeleid
  • Jongerenbeleid
  • Ouderenbeleid
  • Vrijwilligersbeleid
  • Vluchtelingen
  • Huisvesting kwetsbare doelgroepen
  • Welzijnsbeleid
  • Gezondheidsbeleid

  Zorg

  • Wmo
  • Huishoudelijke hulp
  • Maatschappelijk werk
  • Cliëntbegeleiding

  Werk & inkomen

  • Werkgelegenheid
  • Werk en Inkomen
  • Armoedebeleid
  • Participatiewet
  • Schulddienstverlening

  Onderwijs/Jeugd

  • Kinderopvang (incl. toezicht op)
  • Peuterspeelzaalwerk
  • Voor- en naschoolse educatie
  • Wet Passend Onderwijs
  • Taalonderwijs aan vluchtelingen(kinderen)
  • Toezicht op openbaar onderwijs
  • Bibliotheek op school
  • Volwasseneneducatie
  • Analfabetisme en laaggeletterdheid
  • Jeugdzorg
  • Leerplicht
  • Leerlingenvervoer

  Erfgoed (immaterieel)

  • Museum
  • Erfgoedgilde (immaterieel erfgoedbeheer)

   

  L.T. van Ravenhorst: (Neven-)functies

   Nevenfuncties

  • Sr. strategisch adviseur, gemeente Maassluis - bezoldiging: ja
  • vz. bestuur theater Twee Hondjes Hellevoetsluis - bezoldiging: nee
  • lid klachtencommissie Open Universiteit Heerlen - bezoldiging: ja
  • recensent op managementsite www.managementissues.com - bezoldiging: nee
  • Voorzitter Centrale Cliëntenraad Zonnehuisgroep Vlaardingen - bezoldiging: nee
  • eigen coachingspraktijk - bezoldiging: slapend

  Functies i.k.v. samenwerkingen

  • Lid PFO MAZA Voorne-Putten
  • Lid PFO Onderwijs-Arbeidsmarkt Voorne-Putten (onderdeel pho MAZA)
  • Deelnemer OOGO (overleg onderwijsbesturen)
  • Lid Algemeen Bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
  • Lid Algemeen Bestuur Inkoop GR Jeugdzorg Rotterdam-Rijnmond
  • Overlegpartner gem. Nissewaard inzake uitvoering Werk & Inkomen
  • Wethoudersoverleg Voorne sociaal domein
  • Deelnemer overleg Jeugd&Veiligheid (met burgemeester)
  • Lid Veiligheids Alliantie Rotterdam-Zuid-Holland Zuid (VAR)
  • Lid bestuur Wethoudersvereniging
  Nicolette van Waart

  Gemeentesecretaris

  Nicolette van Waart
   

  e-mail n.vanwaart@brielle.nl
  tel.: 0181-471100