Gregor Rensen

Burgemeester
drs. Gregor Rensen

e-mail ggj.rensen@brielle.nl
tel.: 0181-471100

G.G.J. Rensen: Portefeuille

Bestuurlijke zaken

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Burgerzaken / verkiezingen
 • Representatie en Kabinetszaken
 • Integriteit
 • Stedenband
 • Regionale samenwerking

Openbare orde en Veiligheid

 • Coördinatie veiligheidsbeleid
 • Politie
 • Brandweer
 • Bestuursrechtelijke handhaving
 • APV
 • BOA’s
 • Huisverboden
 • In Bewaring Stellingen (IBS)
 • Ondermijning
 • Evenementenbeleid, incl. vergunningen en handhaving

Juridische zaken

 • Algemene Wet Bestuursrecht (beroep- en bezwaar, klachten)
 • WOB

Communicatie

 • Communicatie- en participatiebeleid
 • Externe communicatie
 • Participatiebeleid

Public Relations

 • Evenementenbeleid, incl. vergunningen en handhaving
 • Jubileumjaar 2022
 • Den Briel – Lezing

Personeel en organisatie

 

Marketing

 • Marketingbeleid breed

Projecten

 • Jubileumjaar 2022, incl. Den Briel - Lezing

G.G.J. Rensen: (Neven-)functies

Functies:

 • Voorzitter College van B&W
 • Voorzitter Raad
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg Werkgever/Werknemers
 • Voorzitter overleg Horeca en Veiligheid
 • Voorzitter overleg Jeugd en Veiligheid
 • Voorzitter Stuurgroep Jubileumjaar 2022
 • Voorzitter Driehoeksoverleg OM-Politie-Burgemeester
 • Voorzitter Operationeel Brandweer Overleg
 • Voorzitter Algemeen Bestuur GR Streekarchief Voorne-Putten
 • Duo Voorzitter Operationeel Politie-overleg Brielle-Westvoorne
 • Vertegenwoordiger Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG)
 • Vertegenwoordiger Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Deelnemer Strategisch Politieoverleg Voorne
 • Lid Algemeen Bestuur GR Streekarchief Voorne-Putten
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Lid Districtelijk Justitieel Veiligheidsoverleg (DJVO)
 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid (RVO)
 • Lid Veiligheids Alliantie Rotterdam-Zuid-Holland Zuid (VAR)
 • Lid Auditcommissie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
 • Lid Bestuurlijk Regie Team gemeentelijke herindeling op Voorne
 • Lid Regioboard Zuid-Hollandse Delta
 • Lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband 1572

Nevenfuncties

 • Directeur-eigenaar PubliekGoed, Voorburg - bezoldiging: slapend
 • Voorzitter Raad van Toezicht stichting KOV 2Samen, Den Haag - bezoldiging: ja
 • Secretaris Vereniging van Nederlandse Vestingsteden - bezoldiging: nee
 • Landelijk Coördinator Mayors for Peace - bezoldiging: nee
Robert van der Kooi

Wethouder 

ir. Robert van der Kooi 
       

e-mail: rm.vanderkooi@brielle.nl     
tel.: 0181-471100

R.M. van der Kooi: Portefeuille

Financiën

 • Treasurybeleid
 • Voorjaars- en najaarsnota
 • Programmabegroting
 • Jaarverslag en -rekening
 • Interne periodieke rapportages
 • Gemeentelijke belastingen en leges
 • Financial Controlling
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Grondexploitaties (GREX)

ICT & Automatisering

 • Doorontwikkeling en beheer ICT-diensten
 • Kantoorautomatisering incl. invoering zaaksysteem/zaakgericht werken
 • Digitale dienstverlening
 • Digitale informatievoorziening/archivering
 • Digitale veiligheid

Ruimtelijke Beheer

 • Beheer openbare ruimte
 • Verkeer en mobiliteit, incl. parkeren
 • Openbaar vervoer
 • Verkeersveiligheid
 • Straatverlichting
 • Bouw- en Woningtoezicht (handhaving)
 • Wijkgerichte ontwikkeling
 • Wijkgericht werken
 • Regeling burgerinitiatieven
 • Beheer rioleringsstelstel
 • Groenbeleid
 • Havenbeleid
 • Havenbeheer, incl. kademuren
 • Beheer Kreken

Projecten

 • Project Binnenstad- en havenvisie
 • Marketing binnenstad (uitvoering, onderdeel van marketingbeleid Brielle)

Ontwikkeling en beheer accommodaties

 • Accommodatiebeheer en –ontwikkeling sport en cultuur
 • Onderwijshuisvesting

Recreatie en toerisme

 • Gastvrijheidseconomie / vrije-tijdseconomie)
 • Recreatieschap
 • Eilandmarketing recreatie & toerisme (incl.relatie met Marketingsorganisatie Op VP)

Cultuur

 • Theater
 • Bibliotheek
 • Cultuurbeleid en -ondersteuning

R.M. van der Kooi: (Neven-)functies

Nevenfuncties i.k.v. regionale samenwerking

 • Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH
 • Lid PHO Bereikbaarheid en mobiliteit Voorne-Putten / Kamer ZuidWest
 • Deelnemer aan het Hollandianetwerk
 • Voorzitter bestuur Recreatieschap Voorne-Putten
 • Lid PHO Recreatie & Toerisme Voorne-Putten
 • Lid bestuur SVHW
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Landschapstafel
 • Lid regiegroep VP
 • Vertegenwoordiger binnen vereniging Dimpact
 • Lid AB Syntrophos (v.a. 1 juni 2019)

Nevenfuncties

 • Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten (BNG
 • Aandeelhouder Eneco   
 • Aandeelhouder Stedin
 • Aandeelhouder Evides
André Schoon

Wethouder

André Schoon   
            

e-mail: aa.schoon@brielle.nl        
tel.: 0181-471100

A.A. Schoon: Portefeuille

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Bestemmingsplannen (incl. Oude Goote en Meeuwenoord)
 • Woonbeleid en woningbouwprogrammering
 • Marketing wonen (uitvoering, als onderdeel van marketing Brielle)
 • Woningbouw, klein- en grootschalige (her)ontwikkeling woonwijken
 • Dorpshart Zwartewaal/Christinalaan
 • Plas van Heenvliet
 • Ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. natuur- en recreatiegebieden
 • Bouw- en woningtoezicht (toetsing/vergunningverlening)
 • Wonen incl. urgenties
 • Grondbeleid en -beheer
 • Verwerving en herontwikkeling gemeentelijk vastgoed (w.o. Arsenaal, politiebureau)

Erfgoed (materieel)

 • Vesting
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie

Economische Ontwikkeling

 • Lokale economie (incl. middenstand)
 • Economische Ontwikkeling buitengebied
 • Terrassenbeleid
 • Agrarische zaken
 • Bedrijventerreinen
 • Marketing Economie (verkoop kavels, aantrekken nieuwe bedrijven, middenstand en economische promotie).

Centrummanagement

 • Centrummanagement (aansturing centrummanager, koppeling met econ.ontw.)

Duurzaamheid, milieu en energie

 • Duurzaamheidsbeleid
 • Circulaire economie
 • Klimaatadaptatie/waterberging
 • Milieubeleid
 • Grondstoffen/afvalinzamelingsbeleid
 • Energietransitie
 • Aardwarmte
 • Windmolens en zonnepanelen
 • Asbestverwijdering

A.A. Schoon: (Neven-)functies

Functies i.k.v. samenwerkingen

 • Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH
 • Lid Presidium MRDH
 • Lid bestuur Economic Board Voorne-Putten
 • Deelnemer Bestuurlijke tafel Wonen Regio Rotterdam-Rijnmond
 • Deelnemer Duurzame Dialoog Tafel
 • Voorzitter r PFO RO/Wonen Voorne-Putten
 • Deelnemer PFO REO Voorne-Putten
 • Deelnemer overleg ondernemersverenigingen
 • Lid Algemeen Bestuur DCMR
 • Deelnemer namens gemeente in Greenport
 • Lid Vereniging van Gemeenten en Monumenten (erfgoedgemeenten)
 • Deelnemer aan Hollandia Netwerk
 • Deelnemer netwerk Oudhollandse Waterlinie

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties

 

Bert van Ravenhorst

Wethouder

drs. Bert van Ravenhorst 
       

e-mail: lt.vanravenhorst@brielle.nl     
tel.: 0181-471100

L.T. van Ravenhorst: Portefeuille

Welzijn 

 • Sportbeleid
 • Jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Vluchtelingen
 • Huisvesting kwetsbare doelgroepen
 • Welzijnsbeleid
 • Gezondheidsbeleid

Zorg

 • Wmo
 • Huishoudelijke hulp
 • Maatschappelijk werk
 • Cliëntbegeleiding

Werk & inkomen

 • Werkgelegenheid
 • Werk en Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Participatiewet
 • Schulddienstverlening

Onderwijs/Jeugd

 • Kinderopvang (incl. toezicht op)
 • Peuterspeelzaalwerk
 • Voor- en naschoolse educatie
 • Wet Passend Onderwijs
 • Taalonderwijs aan vluchtelingen(kinderen)
 • Toezicht op openbaar onderwijs
 • Bibliotheek op school
 • Volwasseneneducatie
 • Analfabetisme en laaggeletterdheid
 • Jeugdzorg
 • Leerplicht
 • Leerlingenvervoer

Erfgoed (immaterieel)

 • Museum
 • Erfgoedgilde (immaterieel erfgoedbeheer)

L.T. van Ravenhorst: (Neven-)functies

Functies i.k.v. samenwerkingen

 • Lid PFO MAZA Voorne-Putten
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Lid werkgroep uitvoering Omgevingswet
 • Lid Algemeen Bestuur GR Jeugdzorg Rotterdam-Rijnmond
 • Lid stuurgroep Kinderogen
 • Overlegpartner gem. Nissewaard inzake uitvoering Werk & Inkomen
 • Wethoudersoverleg Voorne sociaal domein
 • Deelnemer overleg Jeugd&Veiligheid (met burgemeester)
 • Lid bestuur Wethoudersvereniging
 • Lid College voor Arbeidszaken (VNG-commissie)

 Nevenfuncties

 • Strategisch adviseur, gemeente Maassluis - bezoldiging: ja
 • Voorzitter bestuur theater Twee Hondjes Hellevoetsluis - bezoldiging: nee
 • Recensent op managementsite www.managementissues.com - bezoldiging: nee
 • Voorzitter Centrale Cliëntenraad Zonnehuisgroep Vlaardingen - bezoldiging: nee
 • Voorzitter Indelingscommissie & commissie Van werk naar werk, gemeente Delft – bezoldiging: ja
 • Eigen coachingspraktijk - bezoldiging: slapend

 

Nicolette van Waart

Gemeentesecretaris

Nicolette van Waart
 

e-mail n.vanwaart@brielle.nl
tel.: 0181-471100