Onderstaande plannen zijn in voorbereiding.

Buitengebied Brielle - voornemen tot voorbereiding eerste herziening omgevingsplan

Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn de eerste herziening van het omgevingsplan Buitengebied Brielle voor te bereiden.

Het vastgestelde omgevingsplan Buitengebied Brielle is op 28 januari 2020 vastgesteld voor het gehele buitengebied van de gemeente Brielle. De eerste herziening van het omgevingsplan Buitengebied Brielle is bedoeld als veegplan om ambtshalve aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsplan te verwerken. Daarnaast zal het voorbereidingsbesluit van 23 september 2020, waarmee is verklaard dat het verboden is om binnen het werkingsgebied van het voorbereidingsbesluit biostookinstallaties te realiseren, in de eerste herziening verwerkt gaan worden. 
 
De verwachting is dat het voorontwerp van de eerste herziening van het omgevingsplan Buitengebied Brielle het tweede kwartaal van 2021 gereed zal zijn. Het voorontwerp zal dan ter inzage worden gelegd en het is dan mogelijk voor een ieder het voorontwerp in te zien en een reactie hierop te geven. Over de terinzagelegging zal apart worden gepubliceerd.


 

Dorpshart Zwartewaal - voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn het bestemmingsplan Dorpshart Zwartewaal voor te bereiden.

Het plangebied omvat het gebied tussen de Christinalaan, de Lijnbaanweg en de Willem-Alexanderstraat tot de watergang aan de noordzijde van het tijdelijke parkeerterrein. Daarmee omvat het plangebied het tijdelijke parkeerterrein aan de Willem-Alexanderstraat, de Gaffelaar aan de Christinalaan 2, Christinalaan 4, OBS ’t Want aan de Schoolstraat 3 en de Martinuskerk aan de Schoolstraat 5. In het Dorpshart Zwartewaal wordt voorzien in een nieuwe basisschool, sportzaal en dorpscentrum. Als kostendrager voor de ontwikkeling van het dorpscentrum worden circa 80 woningen gerealiseerd, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van jongeren en ouderen aan betaalbare woningen in Zwartewaal.
 
De verwachting is dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Dorpshart Zwartewaal het tweede kwartaal van 2021 gereed zal zijn. Het voorontwerp zal dan ter inzage worden gelegd en het is dan mogelijk voor een ieder het voorontwerp in te zien en een reactie hierop te geven. Over de terinzagelegging zal apart worden gepubliceerd.