De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) zorgt ervoor dat burgers toegang hebben tot veel documenten die bij de overheid aanwezig zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke documenten openbaar zijn, tenzij er een heel goede reden is om een document niet openbaar te maken.

Uitzonderingsgronden

In een aantal gevallen verstrekt de gemeente geen informatie. Dan is er volgens de gemeente een bepaalde reden voor. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft o.a. achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

  • de economische of financiële belangen van de gemeente
  • de opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • inspectie, controle en toezicht door de gemeente
  • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Er wordt ook geen informatie verstrekt als het persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.

Voor meer uitzonderingen wordt verwezen naar de wet en jurisprudentie.

Besluit

De gemeente moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek om documenten openbaar te maken. De beslissing mag één keer voor een periode van 4 weken worden uitgesteld. Als de informatie kan worden verstrekt moet dat binnen 4 weken na de ontvangst van de aanvraag gebeurd zijn.

Als de gemeente verwacht dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet eerder verstrekken dan 2 weken na de bekendmaking van het besluit dat de informatie wordt verstrekt.

WOB-verzoek indienen

Een verzoek om informatie kan alleen schriftelijk worden ingediend door:

  • een brief te schrijven aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle
Postbus 101
3230 AC Brielle

Hierbij dient te worden aangegeven over welke bestuurlijke aangelegenheid documenten worden gevraagd.