Noordpoort in productie genomen - januari 2022

Op 1 april 2022 is het 450 jaar geleden dat de Watergeuzen via de Noordpoort op bastion IX de stad Brielle binnenvielen. Op de locatie zijn nu enkel funderingsresten van de poort te zien. Om recht te doen aan de historie wordt het bastion opgewaardeerd, met een prominente plek voor een in hout nagemaakte Noordpoort. Naar verwachting is bastion IX eind dit jaar een inspirerende plek om samen te komen en meer te kunnen leren over de geschiedenis.

Het productieproces voor de Noordpoort is gestart door het Finse Oy Timber Frame LtD. De poort is een abstracte replica van de middeleeuwse poort. De omvang is een zo waarheidsgetrouw mogelijke aanname, op basis van archiefonderzoek, bouwhistorisch onderzoek en archeologisch onderzoek.

Werkzaamheden op locatie

Over een aantal maanden wordt de poort als bouwpakket vanuit Finland aangeleverd en vanaf begin april start Van Hese Infra BV uit Zeeland met de uitvoerende werkzaamheden op locatie. De werkzaamheden betreffen onder andere het verdiepen van het maaiveld naar het niveau van 1572, het maken van tussenniveaus op de wallen en het aanbrengen van ‘Geuzenlijn’ die de aanlooproute van de Geuzen in 1572 markeert. Eigenaar Ronald van Hese: ‘Voor ons bedrijf is dit een prachtig project waar we kennis en ervaring van ons en onze partners, in het realiseren van bijzondere bouwwerken kunnen inzetten en uitbreiden. De prefab onderdelen zijn door ons in Finland getest en we kijken uit naar de start van het samenstellen van deze gigantische puzzel.’

Geschiedenis herbeleven

In en om de poort kunnen bezoekers het verhaal rondom 1 april 1572 beleven doordat er op subtiele wijze licht, geluid en reliëf op de balkenstructuur van de Noordpoort wordt toegevoegd. Daarnaast komt in de kazemat een tentoonstellingsruimte waar diverse personages uit de 16e eeuw het verhaal van 1 april 1572 vanuit hun perspectief vertellen. Wethouder André Schoon: ‘Ik vind het bijzonder dat bezoekers straks op diverse manieren kunnen ervaren hoe de situatie in 1572 was. Met de opwaardering wordt een stukje geschiedenis teruggehaald naar Brielle en extra belicht. Deze historische locatie krijgt hierdoor weer de aandacht die het verdient en dat vind ik fantastisch. Ik kan ook alleen maar blij zijn dat de Provincie Zuid-Holland het idee steunt met een forse subsidiebijdrage’.

Omgevingsvergunning, verklaring van geen bedenkingen en alle daarbij behorende stukken ter inzage - mei 2021

Afwijking van de bestemming Bastion IX Brielle

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend, dat zij op 29 april 2021 hebben besloten om met toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, juncto artikel 3.10, eerste lid, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) af te wijken van de Regels van het bestemmingsplan “Vesting” en een omgevingsvergunning te verlenen voor de afwijking van de huidige bestemming op de locatie Bastion IX in Brielle. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 6 mei 2021 ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift hiertegen indienen (vanaf vrijdag 7 mei 2021 t/m donderdag 17 juni 2021). Het beroepschrift dient schriftelijk te worden ingediend bij de rechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam worden ingediend. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via het formulier op de website rechtspraak.nl(externe link). Daarvoor dient u te beschikken over DigiD. Op de website kunt u de precieze voorwaarden vinden.

Verklaring van geen bedenkingen

Tevens is op 28 april 2021 door de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van het bestemmingsplan “Vesting”. Deze verklaring van geen bedenkingen van de raad is noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Tegen de verklaring van geen bedenkingen staat geen rechtstreeks beroep open.

Plangebied en inhoud van het plan

Het plan “Bastion IX” valt binnen het bestemmingsplan “Vesting”. Hierin is opgenomen dat op Bastion IX met bestemming “Groen” alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gerealiseerd. Het plan “Bastion IX” bevat een gebouw. Daarnaast is het gebouw hoger dan toegestaan onder de bestemming “Groen” van het hierboven genoemde bestemmingsplan.

Ter inzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (donderdag 6 mei 2021 tot en met donderdag 17 juni 2021) liggen de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen en alle daarbij behorende stukken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, in het stadskantoor Slagveld 36 te Brielle. In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus is het stadskantoor alleen op afspraak te bezoeken. Indien u de stukken wenst in te zien, kunt u een afspraak maken met mevrouw E.R. van der Woude via e.vanderwoude@brielle.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het stadskantoor op telefoonnummer 0181-471111. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Groen licht opwaardering Bastion IX - april 2021

Gisteravond is in de gemeenteraad groen licht gegeven voor de verlening van de omgevingsvergunning voor de opwaardering van Bastion IX. Op deze locatie vielen de Watergeuzen op 1 april 1572 via de Noordpoort de stad Brielle binnen. Door de poort te reconstrueren is het mogelijk de geschiedenis te herbeleven. In het bastion IX ontwerp is een ‘Geuzenlijn’ opgenomen die de aanlooproute van de Geuzen markeert. Informatie kan overgedragen worden door het subtiel toevoegen van licht, geluid en reliëf op de houten balkenstructuur van de Noordpoort. Door tussenniveaus in de wallen te maken ontstaan ontmoetingsplekken waar bewoners en bezoekers samenkomen en recreëren. Daarnaast is het plan om de Dijkstraat op te knappen en de kazemat te gebruiken als tentoonstellingsruimte.

Het proces voorafgaand aan de vergunningverlening is lang en intensief geweest. Op basis van de inbreng van participanten, de kritische geluiden van de Stichting Noordpoort, de zienswijze indieners en de advisering van de monumentencommissie en de RCE, ligt er een doordacht plan voor de opwaardering van Bastion IX. De voorgenomen planning is om voor 1 april 2022 de locatie te hebben opgewaardeerd. Meer informatie en veel gestelde vragen vind je via: www.brielle.nl/1aprilmonument.  

Noordpoort op bastion IX: beleven hoe het vroeger was - maart 2021

Gemeente Brielle werkt aan een opwaardering van bastion IX. Van heinde en ver is bekend wat op 1 april 1572 op deze historische locatie in Brielle is gebeurd. Op de locatie zelf is hier helaas weinig over terug te vinden. Het streven is om van bastion IX een (ontmoetings)plek te maken voor inwoners en bezoekers van Brielle. Een plek waar je als Briellenaar trots op bent, samenkomt en de geschiedenis kunt herbeleven.

Vanaf de zomer van 2018 hebben diverse Briellenaren over de inrichting van bastion IX meegedacht. Hier kwamen vier hoofdideeën uit, waaronder de poort die toegang gaf tot de binnenstad nabouwen en het maaiveld verdiepen. Dit heeft geresulteerd in een – door de participanten – gedragen ontwerp waar de poort in hout is nagebouwd en het maaiveld tot het niveau van 1572 is verdiept.

Eind 2020 zijn de benodigde vergunningen ter inzage gelegd. Hierop zijn 53 zienswijzen ingediend. De meeste indieners zijn het eens dat de historisch belangrijke plek opgewaardeerd  moet worden, zodat je het verhaal van 1 april 1572 kunt ervaren. Een veel gehoord bezwaar van de indieners is dat de voorgestelde planontwikkeling de monumentale waarden van de locatie te veel aantast. Over deze monumentale waarden zijn ook vragen gesteld door de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Om deze reden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en is het Noordpoort ontwerp - op basis van de resultaten van de onderzoeken - op meerdere punten aangepast. De meest zichtbare aanpassing is het verwijderen van beide zijkanten van de poort. 

Definitief ontwerp Noordpoort

Het concept van een abstracte kopie van de Noordpoort blijft gehandhaafd. De eigentijdse inrichting van Bastion IX laat zien en beleven hoe het vroeger was, zonder de monumentale vesting aan te tasten. Door het subtiel toevoegen van licht, geluid en reliëf op de houten balkenstructuur van de Noordpoort kan er informatie overgedragen worden. Daarnaast is er een ‘Geuzenlijn’ in het definitief ontwerp opgenomen die de aanlooproute van de Geuzen markeert. Door tussenniveaus in de wallen te maken ontstaat er een theater setting.

Definitief ontwerp Noordpoort bastion IX

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het definitieve ontwerp. De commissie Bestuurlijke zaken en middelen brengt  tijdens de vergadering van dinsdag 13 april 2021 advies uit op het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt het definitieve ontwerp op 28 april 2021. Beide vergaderingen zijn live te volgen via www.brielle.nl/gemeenteraad.

Overige plannen bastion IX

Naast het plan voor de Noordpoort wordt er gewerkt aan een plan om in de kazemat op bastion IX  historische personages het verhaal van 1 april te laten vertellen. Ook staat de herinrichting Dijkstraat op de planning. Omwonenden worden later dit jaar per brief uitgenodigd om over de inrichting van de straat mee te denken. Alle plannen samen zorgen ervoor dat bastion IX een plek wordt om samen te komen en meer te kunnen leren over de geschiedenis.

1 aprilmonument Bastion IX - februari 2021

Voor de realisatie van het bouwwerk op bastion IX is de benodigde uitgebreide vergunningprocedure opgestart. Omdat het bouwwerk niet binnen de bepalingen van het bestemmingsplan vesting past, is er voor de realisatie een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Op 27 oktober 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de hiervoor benodigde verklaring van geen bedenkingen. Daarnaast wordt gelijktijdig de activiteit wijzigen monument met een uitgebreide procedure behandeld. Hierop zijn ruim 50 zienswijzen ingediend.

Na akkoord van de gemeenteraad op de voorlopige vergunning en de beschikbaarstelling van het benodigde budget, is er in november 2020 gestart met de uitvoering van diverse onderzoeken. De onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van het plan en om de vragen van de monumentencommissie en de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed te kunnen beantwoorden. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd en het historische metselwerk van de Noordpoort is onderzocht. Ook zijn sonderingen uitgevoerd en er is een aanvullende bouwhistorische verkenning van het gehele bastion opgesteld.

Momenteel werken de constructeurs en de architecten aan de technische uitwerking van het plan. De onderzoeksresultaten en de uitwerking van het plan worden ter beoordeling voorgelegd aan de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Verder wordt er momenteel gewerkt aan de beantwoording van de zienswijzen. Zodra alle onderzoeksresultaten bekend zijn worden deze gepubliceerd op de website. De huidige planning is om de definitieve vergunningverlening in maart 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze is gebaseerd op de uitgevoerde onderzoeken, de planuitwerking, het advies van de monumentencommissie en van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de zienswijzen. Indien nodig, wordt het plan hierop aangepast. 

Onderzoeken Bastion IX deze maand afgerond - januari 2021

Om de technische uitwerking van het voorgenomen plan op bastion IX in kaart te brengen zijn er eind 2020 twee van de drie onderzoeken gedaan. Het derde en laatste onderzoek is Fugro gestart op vrijdag 8 januari 2021 en in de week van 11 januari afgerond. 

Met dit laatste onderzoek is de draagkracht van de omringende grond rondom het 1 aprilmonument bepaald. Het zogeheten sonderingsonderzoek is gedaan door met een groot apparaat een kegelvormige punt in de bodem te duwen. Met de resultaten van de onderzoeken is er een goed beeld van de archeologische en bouwhistorische waarde van de Noordpoort fundering en de stadsmuren. Dit is nodig om de technische uitwerking van het voorgenomen plan voor bastion IX te kunnen voltooien. Op deze webpagina zijn de rapportages van de onderzoeken geplaatst.

Onderzoeken funderingsresten Noordpoort en stadsmuren - november 2020

In november en december 2020 en januari 2021 vinden diverse onderzoeken plaats op bastion IX. Al de onderzoeken worden uitgevoerd in overleg met de architecten, constructeurs en consulenten RCE. Op maandag 16 november 2020 is gestart met een archeologisch proefsleuvenonderzoek. ADC ArcheoProjecten heeft een deel van de fundering van de Noordpoort en de stadsmuren hiervoor blootgelegd. In onderstaande video vertelt archeoloog Willem Jezeer meer over het onderzoek. Ook zijn er boormonsters van het metselwerk genomen. Deze worden nader onderzocht, zodat er meer over de samenhang gezegd kan worden. In de tweede week van januari wordt er onderzoek gedaan naar de draagkracht van de grond. Dit onderzoek zou in december plaatsvinden, maar is uitgesteld. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in de verdere planuitwerking van bastion IX.