Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

 • geluid
 • energie
 • afvalstoffen
 • lucht
 • bodemgebruik 

Het Activiteitenbesluit bepaalt welke melding u moet doen of welke vergunning u moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

Type A: geen melding en geen vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Type B: melding

De activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

Type C: vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U hebt een vergunning nodig.

Gang van zaken

U dient de milieuvergunning of -melding aan te vragen voordat u een vergunningsplichtige activiteit gaat uitvoeren. Doet u dit niet dan bent u in overtreding en kan de gemeente of politie handhavend optreden.

De procedure om een milieuvergunning te krijgen, moet binnen een half jaar zijn afgerond (mits geen bezwaren worden ingebracht) en bestaat uit de volgende stappen

 1. U dient de aanvraag in bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).
 2. De DCMR stelt een ontwerpbeschikking op en publiceert deze en legt de ontwerpbeschikking ter inzage. Iedereen kan schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Ook kunnen andere organen (wettelijke adviseurs) adviezen inbrengen.
 3. Vervolgens maakt de DCMR een beschikking waarin ze de eventueel ingebrachte zienswijzen en adviezen verwerkt.
 4. De DCMR publiceert de beschikking en legt deze ter inzage. In die tijd kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.
 5. Indien geen beroep is aangetekend, is de vergunning na de inzagetermijn voor de beschikking onherroepelijk.
 6. De gehele termijn van ontvangst van aanvraag tot het nemen van een besluit mag maximaal 6 maanden duren.

De procedure om een melding in te dienen is beduidend korter en bestaat uit de volgende stappen

 1. U dient de melding in bij de DCMR.
 2. De DCMR beoordeelt de melding op volledigheid.
 3. De DCMR publiceert de melding.

Achtergrond

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.

Contact

afdeling RO
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.ro@brielle.nl