De inspraakperiode op het voorontwerpbestemmingsplan “Hotel de Nolle”, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO. 0501.HoteldeNolle-0110 is met drie weken verlengd in verband met de zomervakantie. U kunt reageren tot en met 2 september 2021

Plangebied en inhoud van het plan

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in het realiseren van een hotel met maximaal 104 hotelkamers en maximaal 56 appartementen (studio’s). Het bestemmingsplan “Hotel de Nolle” biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Plan ter inzage en reageren

Oorspronkelijk lag het plan gedurende de periode van zes weken (vrijdag 2 juli tot en met donderdag 12 augustus 2021) ter inzage. Het college van b&w heeft deze termijn vanwege de vakantieperiode met drie weken verlengd tot en met woensdag 2 september 2021. U kunt de stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de links onderaan dit bericht. In veel gevallen kunnen we u de stukken per e-mail toesturen, mocht u dat willen neem dan contact met ons op. Tevens ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling in het stadskantoor, Slagveld 36 te Brielle. Indien u de stukken op het stadskantoor wilt bekijken, kunt u voor een afspraak telefonisch contact opnemen met het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 0181-471111 of per e-mail grondgebied.vrom@brielle.nl

Gedurende de periode van negen weken kunnen inwoners van de gemeente Brielle en andere belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, 3230 AC  Brielle. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0181-471111. Uw inspraakreactie via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.

Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ingekomen reacties worden betrokken bij de opstelling van het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan. Na behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in het college van burgemeester en wethouders zal de procedure volgens de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening worden gestart.