Basisonderwijs

Openbare basisschool “Meester Eeuwout”


OBS Mr. Eeuwout
Catharijnehof 6
3231 XS  BRIELLE
Tel.0181-412086
e: brievenbus@meestereeuwout.nlSt.
i: www.meestereeuwout.nl

 

Openbare basisschool “De Branding”

Gooteplein 3
3232 DA Brielle
t: 0181-414277
e: info@obsbranding.nl
i: www.obsbranding.nl

 

Openbare basisschool “De Tiende Penning”

H.W. Croeslaan 31
3237 AN  Vierpolders
t: 0181-415372
e: info@obs10p.nl
i: www.obs10p.nl

 

Openbare basisschool “’t Want”

Schoolstraat 3
3238 AP Zwartewaal
t: 0181-663258
e: info@obshetwant.nl
i: www.obshetwant.nl

 

Christelijke basisschool “Het Geuzenschip”

Venkelstraat 18
3231 XT Brielle
t: 0181-414557
e: info@cbsgeuzenschip.nl
i: www.cbsgeuzenschip.nl

 

Christelijke basisschool “Anker”

Gooteplein 4
332 DA Brielle
t: 0181-414244
e: info@cbsanker.nl
i: www.cbsanker.nl

 

Rooms Katholieke basisschool “St. Leonardus”

Gooteplein 2
3232 DA Brielle
t: 0181-415922
e: info@sintleonardusschool.nl
i: www.sintleonardusschool.nl