Werfplein 5 - ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan “Werfplein 5” en ontheffing Verordening ruimte 2014 van provincie Zuid-Holland

Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Werfplein 5” en de algehele ontheffing van 24 maart 2015 van Gedeputeerde Staten, met ingang van vrijdag 1 januari 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle.  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het terrein van Bilfinger Industrial Services aan het Werfplein 5 te Zwartewaal. De onderhavige gronden hebben in het vigerende bestemmingsplan “Zwartewaal” de bestemming ‘Bedrijf’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – steigerbouwbedrijf’. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van het hoofdkantoor van Bilfinger en een bedrijfsverzamelgebouw voorzien waarmee de ruimtelijke kwaliteit voor het Werfplein kan worden verbeterd. In het ontwerp is aandacht besteed aan landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit.

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft ten behoeve van het bestemmingsplan “Werfplein 5” op 24 maart 2015 ontheffing ex artikel 3.2, lid 1 van de Verordening ruimte 2014 verleend ten behoeve van de ontwikkeling van een hoofdkantoor voor het bedrijf Bilfinger Industrial Services op de locatie Werfplein 5 te Zwartewaal, gemeente Brielle.

Gedurende de periode van zes weken (van 1 januari 2016 tot en met 11 februari 2016) kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de ontheffing kenbaar maken bij de  gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Brielle, Postbus 101, 3230 AC  Brielle. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, telefonisch een afspraak te maken met mevrouw G.N.B. van der Vlies van de afdeling VROM, 0181-471188. Zienswijzen die per e-mail worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Het ontwerpbestemmingsplan met als bijlage 2 de ontheffing van 24 maart 2015 van Gedeputeerde Staten is hieronder digitaal te raadplegen op ruimtelijke plannen.nl.