Seggeweg 73 - verklaring van geen bedenkingen

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met showroom, werkplaats en het aanleggen van twee inritten aan de Seggeweg 73 in Vierpolders.

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12, lid 1a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met showroom, werkplaats en het aanleggen van twee inritten aan de Seggeweg 73 in Vierpolders.

Ter inzage

De omgevingsvergunning is voorbereid volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met alle daarbij behorende stukken gelijktijdig ter inzage hebben gelegen. Dit was in de periode van 16 juni 2016 t/m 27 juli 2016. Tijdens deze periode is er één zienswijze ingediend.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 8 november 2016 besloten om een definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

De verleende omgevingsvergunning en de definitieve verklaring van geen bedenkingen met alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 17 november 2016 voor een periode van zes weken ter inzage in het stadskantoor van Brielle. Daarnaast zijn de stukken in te zien op de gemeentelijke website www.brielle.nl. De omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen zijn ook te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en het wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Beroepschrift

Belanghebbende die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De omgevingsvergunning treedt in werking de dag nadat de beroepstermijn is verstrekken.