Ruimte voor Ruimte-woningen Herziening - bestemmingsplan vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Brielle, maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Brielle bij besluit van 4 juli 2017 het bestemmingsplan “Herziening Ruimte voor Ruimte-woningen” gewijzigd heeft vastgesteld.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van ruimte-voor-ruimte-woningen op diverse locaties binnen de gemeente Brielle (Kloosterweg, De Rik, Hoonaardweg, Bollaarsdijk, Landsweg, Waterweg, Dorpsdijk, Tussenweg 2a). De herziening betreft onder meer het schrappen van enkele voorschriften en het verruimen van de bouw-mogelijkheden.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn weergegeven in de bij het bestemmingsplan behorende Nota van Zienswijzen.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van 6 weken van terinzagelegging (beroepstermijn van 14 juli 2017 tot en met 24 augustus 2017) tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van 28 augustus 2017. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State en verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift, als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.