Outdoorcentrum - voorontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat inspraak wordt gevraagd op het voorontwerpbestemmingsplan “Outdoorcentrum”.

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft onder andere betrekking op het outdoorcentrum dat gevestigd is aan de Kanaaldijk West te Zwartewaal. De onderhavige gronden hebben in het vigerende bestemmingsplan "Landelijk gebied, 1e herziening" de bestemming "Dagrecreatieve doeleinden met de nadere aanduiding paintballcentrum". In het voorontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat het paintballcentrum zich naast paintball, gespecialiseerd heeft in diverse outdoor-activiteiten. Hierdoor geeft de huidige bestemming 'painballcentrum' niet langer het huidige gebruik van de locatie weer. De bestaande bebouwing op het terrein is verouderd en niet langer geschikt voor de functie. Het outdoorcentrum heeft te kennen gegeven de bebouwing te willen vervangen en uit te breiden. Tevens wenst het bedrijf het oppervlak aan gronden uit te breiden, zodat er voldoende ruimte is voor alle outdoor-activiteiten.

Ten oosten van het outdoorcentrum is de roeivereniging gevestigd. In 2009 heeft de gemeente een wijzigingsplan opgesteld om de verplaatsing en gelijktijdig de fusie van twee roeiverenigingen naar deze locatie mogelijk te maken en een bouwvlak op te nemen. In dit wijzigingsplan is het bouwvlak ruim ingetekend. Onzeker was nog hoeveel ruimte nodig zou zijn op de nieuwe locatie. Inmiddels blijkt dat de gronden die nu verhuurd worden aan de roeivereniging voldoende ruimte bieden. De eigenaar van het outdoorcentrum heeft aangegeven graag op de overige gronden uit te breiden. De gemeente heeft hiermee ingestemd. Het bestemmingsvlak van de roeivereniging is hierop aangepast.

De inspraak wordt verleend aan ingezetenen en aan niet-ingezetenen die belanghebbende zijn.

Met ingang van vrijdag 22 maart 2013 kan het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken, tijdens kantooruren (8.00 uur en 12.30 uur), ingezien worden op het Stadskantoor bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, Slagveld 36. Tevens kunt het voorontwerpbestemmingsplan hieronder raadplegen en op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van zes weken (van 22 maart 2013 tot en met 2 mei 2013) kunnen inspraakreacties omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar gemaakt worden. Deze reacties dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen gericht worden aan het College van burgemeester en wethouders van Brielle, afdeling VROM (adres: Postbus 101, 3230 AC  Brielle). Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, telefonisch een afspraak te maken met de heer L.Th.H.Schmetz van de afdeling VROM, 0181-471111. Inspraakreacties die per e-mail worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ingekomen reacties worden betrokken bij de opstelling van het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan. Na behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in het college van burgemeester en wethouders zal de procedure volgens de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening worden gestart.