Nicolaas Pieckstraat - bestemmingsplan vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.


De gemeenteraad van Brielle heeft bij besluit van 30 oktober 2018 het bestemmingsplan “Nicolaas Pieckstraat” vastgesteld. Tevens is op 30 oktober 2018 het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder genomen.

Het bestemmingsplan is vanaf 23 november 2018 raadpleegbaar bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8:00 tot 12:30 uur), aan het Slagveld 36. Het bestemmingsplan is tevens hieronder digitaal raadpleegbaar en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorgenomen ontwikkeling

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door de Ruggeweg en de Nicolaas Pieckstraat, aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door De Rik. Het plangebied wordt daarbij doorsneden door de Monseigneur Smitstraat. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van twee urban villa’s mogelijk gemaakt. De uban villa’s bestaan elk uit 21 appartementen die zijn verdeeld over vijf bouwlagen. Daarnaast voorziet de ontwikkeling in 26 rijwoningen waarvan de voorgevels van de woningen georiënteerd zijn op de Ruggeweg. 

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van de N218 de geluidbelasting op de grondgebonden woningen op het oostelijk gelegen bestemmingsvlak maximaal 51 dB bedraagt en derhalve de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting overschrijdt. Bronmaatregelen, zoals het verlagen van de rijsnelheid en het weren van vrachtwagens, zijn vanwege de aard van de weg niet mogelijk. Overdrachtsreducerende maatregelen, zoals het plaatsen van een geluidscherm langs de N218, zijn vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt niet wenselijk. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt evenwel niet overschreden, zodat een hogere waarde kan worden vastgesteld.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van De Rik de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB op de twee appartementsgebouwen wordt overschreden in verband met het wegverkeerslawaai van De Rik. Voor het bestemmingsplan Nicolaas Pieckstraat is een hogere grenswaarden vastgesteld. Besloten is om de maximaal berekende geluidsbelasting op de noordoostgevel respectievelijk de zuidgevel van appartementsgebouw 1 vast te stellen op 54 dB en 56 dB. De maximaal berekende geluidsbelasting op de noordoostgevel respectievelijk de zuidgevel van appartementsgebouw 2 vast te stellen op 49 dB en 52 dB. Om een goede leefomgevingskwaliteit te waarborgen is in de regels van het bestemmingsplan het toepassen van een ‘dove gevel’ van de slaapkamers, geborgd. Tevens beschikken alle appartementen over een geluidluwe buitenruimte.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van 6 weken van terinzagelegging (beroepstermijn van 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019) tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 4 januari 2019. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.