Middelweg 1, Vierpolders - ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan “Middelweg 1, Vierpolders en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning woning Middelweg 1, Vierpolders”


Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Middelweg 1, Vierpolders” en het ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, ten behoeve van de bouw van één woning aan de Middelweg 1 te Vierpolders met ingang van vrijdag 5 juli 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld 36.  

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Middelweg 1, Vierpolders” maakt het mogelijk dat op de gronden gelegen aan de Middelweg 1, Vierpolders een nieuwe woning kan worden gerealiseerd. 
 De gronden hebben in de vigerende beheersverordening "Landelijk gebied" de bestemming "Bedrijfsdoeleinden met de nadere aanduiding opslag, waarbinnen de huidige woning is gelegen en een agrarische bestemming. De huidige woning aan de Middelweg 1 is gelegen onder de hoogspanningsleiding en zal gesloopt gaan worden. In het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat de bedrijfsbestemming gewijzigd zal worden naar een agrarische bestemming. 

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning

Een ieder kan gedurende de periode van zes weken (van 5 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019) schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de  gemeenteraad. Zienswijzen welke gericht zijn tegen de ontwerp omgevingsvergunning kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeente van Brielle, Postbus 101, 3230 AC  Brielle. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, telefonisch een afspraak te maken met mevrouw P. van der Eijk van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 0181-471194. Zienswijzen die per e-mail worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Het ontwerpbestemmingsplan  "Middelweg 1, Vierpolders" is hieronder digitaal te raadplegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De ontwerp omgevingsvergunning is ook hieronder te downloaden.