Henry Fordstraat 11, Zwartewaal - voorontwerpbestemmingsplan ter inspraak

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat inspraak wordt gevraagd op het voorontwerpbestemmingsplan “Henry Fordstraat 11, Zwartewaal”. 


Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Henry Fordstraat 11, Zwartewaal. De gronden hebben in het vigerende bestemmingsplan "Zwartewaal" de bestemming "Bedrijfsdoeleinden met de nadere aanduiding “bedrijfswoning” en “autohandel”. De ontwikkeling betreft een inpandige verbouwing van het bedrijfspand tot 9 appartementen. Samen met de bestaande bedrijfswoning die wordt omgezet naar een reguliere woning, zal het complex in totaal 10 woningen c.q. appartementen omvatten. Daarnaast wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht om bij het woongebruik aan te sluiten. 

In het voorontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat de bedrijfsbestemming gewijzigd zal worden naar een woonbestemming.

De inspraak wordt verleend aan ingezetenen en aan niet-ingezetenen die belanghebbende zijn.

Met ingang van vrijdag 30 augustus 2019 kan het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken, tijdens kantooruren (8.00 uur en 12.30 uur), ingezien worden op het Stadskantoor bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, Slagveld 36. Tevens kunt het voorontwerpbestemmingsplan hieronder raadplegen.

Gedurende de periode van zes weken (van 30 augustus 2019 tot en met 10 oktober 2019) kunnen inspraakreacties omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar gemaakt worden. Deze reacties dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen gericht worden aan het College van burgemeester en wethouders van Brielle,  (adres: Postbus 101, 3230 AC  Brielle). Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, telefonisch een afspraak te maken met mevrouw P. van der Eijk van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 0181-471194. Inspraakreacties die per e-mail worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
Op woensdag 2 oktober 2019 zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden in het pand Henry Fordstraat 11 van 17.00 uur tot 20.00 uur. De plannen voor de inpandige verbouwing en het voorontwerpbestemmingsplan kunnen dan ook worden ingezien.

Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ingekomen reacties worden betrokken bij de opstelling van het uiteindelijke ontwerp-bestemmingsplan. Na behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan in het college van burgemeester en wethouders zal de procedure volgens de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening worden gestart.