De Rik 26 - voorontwerpbestemmingsplan

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “De Rik 26”

Burgemeester en wethouders van gemeente Brielle maken bekend dat inspraak wordt gevraagd op het voorontwerpbestemmingsplan “De Rik 26”. 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel De Rik 26 waar zich in het verleden een postdistributiecentrum bevond. Met dit voorontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van een appartementencomplex met 43 appartementen mogelijk gemaakt. Het appartementengebouw past niet binnen het vigerende bestemmingsplan “Geuzenland”. De betreffende gronden hebben de bestemming “Maatschappelijk”, “Groen” en “Waarde‐Archeologie 4”. Om de ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld. De inspraak wordt verleend aan inwoners van de gemeente Brielle en aan niet-ingezetenen die belanghebbend zijn.

Met ingang van vrijdag 24 augustus 2018 ligt het  voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage, tijdens kantooruren 8.00 uur en 12.30 uur op  het Stadskantoor bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het  voorontwerpbestemmingsplan kunt u ook hieronder raadplegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van zes weken (van 24 augustus 2018 tot en met  4 oktober 2018) kunnen inspraakreacties  over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar gemaakt worden. Deze reacties dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen gericht worden aan het College van burgemeester en wethouders van Brielle, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 101, 3230 AC  Brielle. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, telefonisch een afspraak te maken met mevrouw B. van Houte van de afdeling Ruimtelijke Ordening via 0181-471312. Inspraakreacties die per e-mail worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ingekomen reacties worden betrokken bij de opstelling van het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan. Na behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in het college van burgemeester en wethouders zal de procedure volgens de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening worden gestart.