Aanleggen parkeerterrein tussen de Willem-Alexanderstraat en de Lijnbaanweg in Zwartewaal - ontwerpomgevingsvergunning ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 3 ° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de ontwerpomgevingsvergunning "aanleggen van een parkeerterrein tussen de Willem-Alexanderstraat en de Lijnbaanweg in Zwartewaal" ter inzage ligt vanaf 28 september 2018 gedurende zes weken.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Tevens is op 18 september 2018 door de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van het bestemmingsplan “Zwartewaal”.

Plangebied en inhoud van het plan

Het plan betreft de aanleg van een parkeerterrein tussen de Willem-Alexanderstraat en de Lijnbaanweg met 90 parkeerplaatsen. Aanleiding is de noodzakelijke verplaatsing van het huidige parkeerterrein aan de Wilhelminalaan, waar de woningbouwontwikkeling ‘De Ankerplaats’ zal worden gerealiseerd Ten opzichte van het bestaande parkeerterrein met 80 parkeerplaatsen zijn dit 10 extra parkeerplaatsen. Het parkeerterrein wordt in een tijdelijke vorm aangelegd op de plaats waar globaal het definitieve parkeerterrein zal worden gerealiseerd in combinatie met de herontwikkeling van de voorzieningenstrook langs de Christinalaan.

Ter inzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (vrijdag 28 september 2018 tot en met donderdag 8 november 2018 ) ligt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (tussen 8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld 36 in Brielle. De stukken zijn ook hieronder digitaal te raadplegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) via 0181-471111. Uw zienswijze via de e-mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.