De omgevingsvergunning - stapsgewijs

1.   Bepaal wat u gaat doen en waar
 

 • Stel een plan van aanpak op en/of een programma van eisen voor het hele project.
 • Benoem de activiteiten, zoals slopen, kappen, bouwen, etc.
 • Vul op www.omgevingsloket.nl de digitale checklist in. Daarmee kunt u nagaan of en voor welke activiteit u een omgevingsvergunning nodig heeft.

2.   Indienen schetsplan / vooroverleg
 

 • De gemeente toetst of de activiteiten op de beoogde locatie kans van slagen hebben. Een bestemmingsplantoets en vooroverleg met de monumenten- of welstandscommissie maakt onderdeel uit van de toets.
 • Bespreek uw plannen met omwonenden, inventariseer mogelijke bezwaren en probeer hierin een oplossing te vinden.
 • De gemeente kan u adviseren over de wijze van indienen. Mogelijkheden zijn alle activiteiten in één keer aanvragen, aparte omgevingsvergunningen aanvragen of de vergunning gefaseerd aanvragen. Als activiteiten onlosmakelijk verbonden zijn bent u verplicht één vergunning aan te vragen. Als u bijvoorbeeld een monument wilt verbouwen moet u gelijktijdig een omgevingsvergunning aanvragen voor het monumentale aspect van het pand en voor het verbouwen ervan.

3.   Indienen omgevingsvergunning / vergunningverlening
 

 • Maak gebruik van de mogelijkheid de vergunning digitaal in te dienen.
 • Direct na indiening gaat de behandeltermijn lopen. Als er informatie of stukken ontbreken, wordt de behandeling van de aanvraag aangehouden en krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende gegevens aan te leveren.
 • In principe geldt voor de reguliere voorbereidingsprocedure een besluitvormingstermijn van 8 weken met maximaal 6 weken verlenging. Voor complexe projecten, bijvoorbeeld het verbouwen van een rijksmonument of projecten die niet binnen de bestemmingsplanbepalingen passen, geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De besluitvormingstermijn is 26 weken met maximaal 6 weken verlenging.
 • De omgevingsvergunning kent voor de reguliere en uitgebreide procedure elk één rechtsbeschermingprocedure, die aansluit bij de beroepsprocedures uit de Algemene wet bestuursrecht. Als u één omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor het hele project, hebben belanghebbenden één moment om hun bezwaar of zienswijze neer te leggen.

4.   Toezicht en handhaving
 

 • Instanties coördineren toezicht en handhaving. Toezicht en handhaving wordt gebundeld uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U heeft slecht met één controlerende instantie te maken die het gehele project begeleidt en controleert.