Monumenten

Monumentenzorg en archeologie

catharijnekerkBrielle beschikt over een rijk historisch verleden.

Dit komt tot uiting in de 376 rijksmonumenten en 43 gemeentelijke monumenten die de gemeente rijk is, een binnenstad met de status beschermd stadsgezicht en het rijke en gevarieerde bodemarchief.

De historische gebouwen, objecten en structuren bepalen in belangrijke mate de identiteit van Brielle en verdienen het om bewaard te blijven voor de toekomst.

De special "Brielle, stad van nu, sfeer van toen" geeft een prachtige impressie van de monumenten.

Ook op het cultuurweb van Brielle kunt u de monumenten bekijken. Als u op een adres doorklikt krijt u een beschrijving en een foto te zien van het betreffende monument.

Monumentencommissie

De monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over aspecten die verband houden met bovengrondse cultuurhistorie. Onder haar adviesbevoegdheid valt de samenstelling van de gemeentelijke monumentenlijst en de beoordeling van aanvragen om vergunningen wat betreft monumenten. Verder beoordeelt de monumentencommissie in het gebied gelegen binnen het beschermde stadsgezicht vesting Brielle stedenbouwkundige plannen en de welstandsaspecten van aanvragen om vergunning.

De monumentencommissie is ingesteld door de gemeenteraad en telt vier leden, deskundig op het gebied van cultuurhistorie en/of bouwkunde. De vergaderingen van de monumentencommissie zijn openbaar.

Archeologie

Op 13 oktober 2009 is het "Beleidsplan Brielle archeologie." vastgesteld. Uitgangspunten zijn behoud van het archeologisch erfgoed waar mogelijk, documentatie en onderzoek waar nodig en aandacht voor voorlichting en educatie. Het beleidsplan archeologie is verwerkt in bestemmingsplannen. Locaties met een archeologische waarde of verwachting zijn via het bestemmingsplan beschermd.

Instandhouding van monumenten

Voor het wijzigen van een monument is een omgevingsvergunning voor de activiteiten "wijzigen monument en bouwen" nodig. Dit geldt voor alle wijzigingen, dus zowel voor in- als uitwendige. De omgevingsvergunning kan via www.omgevingsloket.nl aangevraagd worden.  De monumentencommissie beoordeelt de aanvragen op het behoud van monumentale waarden en op redelijke eisen van welstand. Bij grootschalige wijzigingen van rijksmonumenten wordt de aanvraag tevens ter advisering voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Financiële faciliteiten voor monumenten

Bent u de eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument? Dan is het goed om te weten dat u gebruik kunt maken van een aantal speciale financiële faciliteiten. Een extra steun in de rug bij het instandhouden van uw pand. 

 • Heeft u een rijksmonument?
  Als eigenaar van een woonhuis of een boerderij zonder agrarische functie kunt u de onderhoudskosten fiscaal verrekenen met de inkomstenbelasting. Daarnaast komt u in aanmerking voor een laagrentende lening: een Restauratiefonds-hypotheek. Voor de overige rijksmonumenteneigenaren is er de mogelijkheid van subsidie.  
   
 • Laagrentende lening of subsidie?
  Eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie kunnen de onderhoudskosten fiscaal verrekenen met de inkomstenbelasting. Daarnaast komen ze in aanmerking voor een laagrentende lening: een Restauratiefonds-hypotheek. Voor de overige rijksmonumenteneigenaren is er de mogelijkheid van subsidie.
   
 • Heeft u een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand?
  Als eigenaar van een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand heeft u niet de mogelijkheid om kosten fiscaal te verrekenen. Wel kunt u een laagrentende lening krijgen uit het Cultuurfonds voor Monumenten.
 
Nationaal Restauratiefonds

Naast de monumentenambtenaar van de gemeente kan ook Nationaal Restauratiefonds u helpen met het in kaart brengen van uw mogelijkheden. Kijk op de website van het Restauratiefonds of bel met 088-2539000.

De RestauratieWijzer

Het Restauratiefonds heeft ook een speciale adviesdienst: de Restauratiewijzer. Eigenaren die in aanmerking komen voor een Restauratiefonds-hypotheek krijgen hierbij individuele ondersteuning op financieel en procedureel gebied.