't Woud - bestemmingsplan vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 juni 2013 het bestemmingsplan " ‘t Woud" heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan " ‘t Woud" is vanaf 28 juni 2013 hieronder raadpleegbaar en op de website ruimtelijkeplannen.nl. Het raadsbesluit met het voorstel en het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen tevens ter inzage bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8:00 tot 12:30 uur), aan het Slagveld 36.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging (beroepstermijn van 28 juni 2013 tot en met 8 augustus 2013) tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 9 augustus 2013. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.