Landelijk gebied - bestemmingsplan onherroepelijk

Delen waaraan goedkeuring is onthouden zijn met rood omlijnd op de kaarten en rood gearceerd in de tekst van de voorschriften.

De gemeente Brielle heeft de verschillende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied herzien in één bestemmingsplan "Landelijk gebied".

Op 13 maart 2007 is het bestemmingsplan "Landelijk gebied" door de gemeenteraad vastgesteld.

Na vaststelling door de raad is het bestemmingsplan toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten heeft op 13 november 2007 het bestemmingsplan (gedeeltelijk) goedgekeurd. Delen waaraan goedkeuring is onthouden zijn met rood omlijnd op de kaarten en rood gearceerd in de tekst van de voorschriften.

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten hebben verschillende belanghebbenden beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 15 april 2009 uitspraak gedaan en het besluit van Gedeputeerde Staten op onderdelen vernietigd.  Voor die delen waarbij het besluit van Gedeputeerde Staten in stand is gebleven is het bestemmingsplan met ingang van 16 april 2009 onherroepelijke geworden.

Voor een aantal onderdelen, waar het besluit van Gedeputeerde Staten niet in stand kon blijven, is een "1e  herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied" opgesteld en inmiddels ook onherroepelijk geworden.  Voor een ander deel diende Gedeputeerde Staten een nieuw besluit te nemen (revisiebesluit). Dit besluit is op 6 september 2010 genomen. Tegen dit besluit is door belanghebbenden beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Revisiebesluit Gedeputeerde Staten inzake bestemmingsplan "Landelijk gebied" gedeeltelijk vernietigd.

Het revisiebesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 6 september 2010 is gedeeltelijk vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door twee belanghebbende partijen is beroep ingesteld tegen het besluit van 6 september 2010. Op 31 augustus 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de ingestelde beroep.

Voor één partij is het beroep gegrond verklaard, waardoor het mogelijk wordt het glastuinbouwbedrijf uit te breiden.

Voor de tweede partij is het beroep ongegrond verklaard en is het besluit van Gedeputeerde Staten in stand gebleven. Voor deze partij leidt dit tot het niet kunnen oprichten van een glastuinbouwbedrijf.

Het bestemmingsplan "Landelijk gebied" is met deze uitspraak ook voor deze laatste twee onderdelen onherroepelijk geworden.

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle.

Inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8.00 uur tot 12.30 uur) in het Stadskantoor, Slagveld 36 te Brielle.