Bollaarsdijk 17a - bestemmingsplan onherroepelijk

Het door de gemeenteraad van Brielle op 18 mei 2010 vastgestelde bestemmingsplan "Bollaarsdijk 17A" heeft vanaf 16 juli 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn is geen beroep ingesteld of een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan is daardoor onherroepelijk geworden.

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk van het vervangen van twee agrarische bedrijfswoningen op het perceel Bollaarsdijk 17a te Brielle, door twee burgerwoningen.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8.00 tot 12.30 uur) in het Stadkantoor, Slagveld 36 te Brielle.